×

1 Εισαγωγή

H Εταιρία με επωνυμία “FASTPATH IKE”, είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου και στο εξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρία» ή «FASTPATH».

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή επισκέπτες των ιστοσελίδων της  αναφέρονται ως “ο Πελάτης” ή «Πελάτες», ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

H FASTPATH αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών και Πελατών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας ή/και Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται εδώ και εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί έμπρακτα την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία μας.

2 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «FASTPATH IKE» που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και ΔΟΥ Βύρωνα, η οποία εκπροσωπείται από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία μπορεί να γίνει α) μέσω τηλεφώνου στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.

3 Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και κατοχύρωσης ονομάτων χώρου καθώς και τεχνική υποστήριξης για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της FASTPATH.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως γνώμονα:

 • Τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
 • Τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • Τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://fastpath.gr, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),

συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

4 Ποιά Δεδομένα Συλλέγουμε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της.

Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους Πελάτες με τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε φόρμας της ιστοσελίδας, με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων της Εταιρείας ή/και όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας αυτομάτως συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα απαραίτητα για την μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου.

Ειδικότερα, αντικείμενο επεξεργασίας τυγχάνουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης / ταυτοποίησης του Πελάτη με διαφοροποιήσεις αναλόγως αν πρόκειται για απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας η παραγγελία/ανανέωση υπηρεσίας που παρέχει η Εταιρεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση e-mail
 • Διεύθυνση IP
 • Κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επαγγελματική δραστηριότητα,
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επωνυμία
 • Όνομα χρήστη (username)
 • Κωδικός (password) (κρυπτογραφημένο)

5 Σκοποί Επεξεργασίας – Συλλογής Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται απο τους Πελάτες στην FASTPATH περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια και η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης καθώς και για την συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας και χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την FASTPATH, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του.

6 Κοινοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Κατοχύρωση Ονομάτων Χώρου

Για τους σκοπούς καταχώρησης των domain names εκτός των καταλήξεων σε «.gr» αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρησης, κατά τα προεκτεθέντα, είναι οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία καταχωρητές – οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται εκτός της Ε.Ε.- και τα αντίστοιχα μητρώα, ανάλογα με τις καταλήξεις των domain names που καταχωρούνται. Ορισμένα από τα μητρώα επίσης βρίσκονται εκτός της Ε.Ε.

Γίνεται μνεία ότι σχετικά με τις Η.Π.Α. υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. «Privacy Shield» σχετικά με τη μεταφορά και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς καταχώρησης των domain names σε κατάληξη «.gr» αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρησης, κατά τα προεκτεθέντα, είναι το Μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός από τις προβλεπόμενες στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιπτώσεις για άρση του απορρήτου.

7 Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της ιστοσελίδας η του Πελάτη της Εταιρείας θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, της παροχής από την εταιρεία υπηρεσιών και για τους σκοπούς της φορολογικής νομοθεσίας και της απόδειξης των συναλλαγών για διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8 Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η FASTPATH, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου https://fastpath.gr δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιαστούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους Οργανισμούς όπου είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο πελάτης:

 • Για την κατοχύρωση domain names: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Για την φιλοξενία ιστοσελίδων: Σε κανένα τρίτο οργανισμό, εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τεχνικός τρίτου κατασκευαστή να έχει περιορισμένη χρονικά κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών.
 • Στο λογιστικό της γραφείο ή σε συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο για την τήρηση των βιβλίων μας και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.

Οι εργαζόμενοι της FASTPATH μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Αν κάποιος Πελάτης ζητήσει από υπάλληλο της Εταιρείας να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει από την FASTPATH (πχ λειτουργία του ιστότοπού του), τότε ο εκπρόσωπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο (ανάλογα με τη διαβάθμισή του) το εύρος των τεχνικών και διαδικτυακών πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του Πελάτη.

9 Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH η φορητότητα των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και με περιθώριο για παράταση κατά 2 ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

10  Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των Πελατών, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

11 Γνωστοποίηση Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων

H εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά, η εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική Αρχή σχετικώς εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

12 Πρόσθετες Διευκρινίσεις για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, email, κ.λπ.

Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα της Εταιρίας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

13 Άρνηση Χρήσης Cookies

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

14 Μάρκετινγκ, Διαφημίσεις και Άλλες Ιστοσελίδες

Η FASTPATH συνεργάζεται με εταιρείες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- της Google και του Facebook, για την τοποθέτηση και παρακολούθηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων. Όπως και οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι, τοποθετεί διαφημίσεις που νομίζει ότι θα είναι πιο συναφείς με τους πελάτες της.

Οι διαφημιστικές εταιρείες διαδικτύου που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν υπόκεινται στη δήλωση πολιτικής ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της FASTPATH. Πολλές από αυτές τις εταιρείες παρέχουν τρόπους για αποφυγής στοχευμένων διαφημίσεων που παρέχονται από ή μέσω αυτών.

Οι διαφημιστικές καμπάνιες αυτές βασίζονται σε μη προσωπικές, ανωνυμοποιημένες  πληροφορίες που συλλέγονται για τον Πελάτη.

15 Υποβολή Καταγγελίας/Διαμαρτυρίας/Εναντίωσης

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην FASTPATH IKE που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και ΔΟΥ Βύρωνα, η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία μπορεί να γίνει α) μέσω τηλεφώνου στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.