Πολιτική απορήτου & προστασία προσωπικών δεδομένων

Πως χειριζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα των πελατών μας.

1. Εισαγωγή

H Εταιρεία με την επωνυμία “FASTPATH IKE” και ιδιοκτήτρια της παρούσας ιστοσελίδας στο εξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία». Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας ή επισκέπτης της ιστοσελίδας της θα αναφέρεται στο εξής ως “ο Πελάτης”.

H FASTPATH αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή του Πελάτη και εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη κατά την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα ή /και την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους Όρους Χρήσης - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών καθώς και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου πριν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή / και των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς με την χρήση τους παραχωρεί εμπράγματα την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων του Πελάτη που συλλέγονται από την Εταιρεία είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «FASTPATH IKE» που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία γίνεται α) τηλεφωνικά στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.

3. Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη από την Εταιρεία έχει ως γνώμονα:

 • Τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
 • Τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • Τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr).

Ο Πελάτης, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),

συμφωνεί και αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

4. Ποιά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία

Τα δεδομένα που συλλέγονται διαφέρουν ανάλογα με το είδος της σχέση του Πελάτη με την Εταιρεία και την αλληλεπίδραση του με την ιστοσελίδα της, συγκεκριμένα:

4.1 Δεδομένα που συλλέγονται από Πελάτες που αγοράζουν υπηρεσίες από την Εταιρεία

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση e-mail
 • Διεύθυνση IP
 • Επαγγελματική δραστηριότητα
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επωνυμία
 • Όνομα χρήστη (username)
 • Κωδικός (password) (κρυπτογραφημένο)
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παρέχει ο Πελάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας επικοινωνίας ή του συστήματος υποστήριξης.
 • Τα λοιπά δεδομένα που συλλέγονται από πελάτες που απλώς επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας χωρίς να έχουν προχωρήσει ακόμη σε κάποια αγορά υπηρεσίας.

4.2 Δεδομένα που συλλέγονται από Πελάτες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας

 • Διεύθυνση IP
 • Χαρακτηριστικά συσκευής πρόσβασης (π.χ. είδος συσκευής, μέγεθος οθόνης, κ.α.).
 • Αναφερόμενη πηγή ή URL που ενδεχομένως κατεύθυνε τον Πελάτη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 • Τι συγκεκριμένες υποσελίδες της ιστοσελίδας της Εταιρείας που ο Πελάτης επισκέφτηκε.
 • Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 • Επιλογές cookies και marketing
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παρέχει ο Πελάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας επικοινωνίας ή του συστήματος υποστήριξης.

5. Σκοποί συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών της στον Πελάτη, την συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων, την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και την υποστήριξη, εκτέλεση και περαιτέρω προώθηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης.

6. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεδομένα του Πελάτη τα οποία συλλέγει μέσα από την ιστοσελίδα τας ή / και λόγω της παροχής υπηρεσιών προς τον τελευταίο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιαστούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους Οργανισμούς όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, όπως:

 • Για την κατοχύρωση ονομάτων χώρου: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Για την φιλοξενία ιστοσελίδων: Εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τεχνικός τρίτου κατασκευαστή λογισμικού (πχ Plesk) να έχει περιορισμένη χρονικά κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων.
 • Για την έκδοση SSL: Στις αρχές έκδοσης SSL (πχ Verisign, Thawte, Comodo κτλ) για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων επικύρωσης στοιχείων (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Στο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία λογιστικό γραφείο για την τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.

7. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη αποθηκεύονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, την συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία, την απόδειξη των συναλλαγών και την διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

H Εταιρεία γνωρίζει και προστατεύει όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου που προστατεύονται από τον GDPR, όπως:

 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του
 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του
 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του
 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη φορητότητα των δεδομένων του
 • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και με περιθώριο για παράταση κατά 2 ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται δωρεάν από την Εταιρεία πλην των περιπτώσεων όπου τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται, είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στα αιτήματά του.

9. Προστασία δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί και εφαρμόζει όλα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

10. Γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση παραβίασης η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική Αρχή σχετικώς εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, με τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

11. Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης κατά την πρόσβαση του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή του.

Η χρήση των cookies δίνει την δυνατότητα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις του με στόχο την βελτίωση της συνολικής του εμπειρίας.

Περεταίρω, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να καταγράφει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της και να βελτιώνει την παρουσίαση και το περιεχόμενό της.

Πριν την μεταφόρτωση οποιουδήποτε cookie στην συσκευή του Πελάτη η Εταιρεία ζητά και λαμβάνει την ρητή συναίνεση του Πελάτη.

Tα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της κατηγοριοποιούνται σε απαραίτητα, λειτουργικά, στοχευμένα cookies, cookies τρίτων μερών και cookies αποδοσης.

Τα απαραίτητα cookies είναι cookies χωρίς τα οποία είναι αδύνατη η προβολή της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες cookies είναι προαιρετικές και τοποθετούνται στην συσκευή του Πελάτη μόνο κατόπιν λήψης ρητής έγκρισης από αυτόν.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας της Εταιρείας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

12. Μάρκετινγκ και διαφημίσεις

Η Εταιρεία συνεργάζεται τρίτες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων - αλλά όχι αποκλειστικά - της Google και της Facebook για καταγραφή στατιστικών στοιχείων και την τοποθέτηση στοχευμένων διαφημίσεων σε ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων.

Ειδικά για την Google και το Facebook:

12.1 Πολιτική Google Analytics και Google Display Advertising

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics στην ιστοσελίδα της με σκοπό την καταγραφή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί και αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα της καθώς και για την στόχευση / εξατομίκευση διαφημίσεων στο δίκτυο συνεργαζόμενων ιστοσελίδων της Google (Display Network) με βάση τα δεδομένα αυτά.

Η Εταιρεία ζητά και λαμβάνει την ρητή συναίνεση του Πελάτη προτού η Google μπορέσει να καταγράψει και χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα του Πελάτη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ρητή συγκατάθεση του για την μεταφόρτωση των σχετικών cookies στην συσκευή του μέσα από το αντίστοιχο μενού που παρέχεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

12.2 Πολιτική Facebook pixel

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει τον κώδικα pixel (εικονοστοιχείο) της Facebook στην ιστοσελίδα της με σκοπό την καταγραφή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί και αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα της καθώς και για την στόχευση / εξατομίκευση διαφημίσεων στο δίκτυο ιστοσελίδων και εφαρμογών της Facebook με βάση τα δεδομένα αυτά.

Η Εταιρεία ζητά και λαμβάνει την ρητή συναίνεση του Πελάτη προτού το Facebook μπορέσει να καταγράψει και χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα του Πελάτη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ρητή συγκατάθεση του για την μεταφόρτωση των σχετικών cookies στην συσκευή του μέσα από το αντίστοιχο μενού που παρέχεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

13. Υποβολή καταγγελίας, διαμαρτυρίας ή εναντίωσης

Για οποιαδήποτε καταγγελία, διαμαρτυρία ή εναντίωση που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «FASTPATH IKE» που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία γίνεται α) τηλεφωνικά στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.