Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης που διέπουν το site και τις υπηρεσίες μας

1. Εισαγωγή & βασικοί ορισμοί

1.1 Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα https://fastpath.gr αποτελεί τον διαδικτιακό τόπο διάθεσης των υπηρεσιών της εταιρείας FASTPATH IKE ή οποία στο εξής θα αναφέρεται ώς «η Εταιρεία».

Οι όροι της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται για την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου https://fastpath.gr, την εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας ή / και την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας θα αναφέρονται στο εξής ώς «ο Πελάτης».

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή / και η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον Πελάτη.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, απαγορεύεται ρητά η χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

1.2 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία που ο αντισυμβαλλόμενος αποκτά την ιδιότητα του Πελάτη (χρήση ιστοσελίδας, αγορά υπηρεσιών, κ.α.) και συμφωνείται για αόριστο χρόνο υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών όρων χρονικής διάρκειας.

1.3 Αντικείμενο / παρουσίαση Εταιρείας

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων δεδομένων με την μορφή συνδρομών καθώς και υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου.

Για την παροχή των υπηρεσιών της, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ιδιόκτητο ή / και ενοικιαζόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τον οποίο στεγάζει σε κέντρα δεδομένων με τα οποία συνεργάζεται και αναλαμβάνει την κατάλληλη εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση τους για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της.

Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από τους πελάτες της Εταιρείας για την αποστολή, αποθήκευση και μεταφόρτωση δεδομένων που απαιτούνται για την διαδικτυακή τους προβολή, επικοινωνία, λειτουργία της επιχείρησης τους ή για κάθε άλλη νόμιμη και επιτρεπόμενη από την Εταιρεία χρήση.

2. Υποχρεώσεις Πελάτη

2.1 Εγκυρότητα στοιχείων επικοινωνίας, ιδιοκτησίας και τιμολόγησης

Με την πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας, ή την καθ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Πελάτης, ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, βεβαιώνει την αληθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα όλων των πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας, ιδιοκτησίας και τιμολόγησης που έχει παράσχει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του ή όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν στο μέλλον.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει παράσχει αναληθή, ελλιπή ή μη έγκυρα στοιχεία και πληροφορίες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης ακύρωσης του λογαριασμού του Πελάτη, τερματισμό ενεργών υπηρεσιών και διαγραφή όλων των δεδομένων του χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή άλλη ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

2.2 Διαχείριση κωδικών πρόσβασης και άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης

Ο Πελάτης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης και διαφύλαξης της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης ή άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης που απαιτούνται για την πρόσβαση του στις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και των κωδικών πρόσβασης ή άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης ιστοσελίδων, εφαρμογών ή άλλων δεδομένων και συστημάτων που φιλοξενεί στις υπηρεσίες, δίκτυο και λοιπές υποδομές της Εταιρείας.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια κλοπής, απώλειας ή διαρροής των κωδικών τόσο για την κλοπή, απώλεια ή διαρροή καθαυτή όσο και για τα τυχόν αποτελέσματα της όπως π.χ. αντιποίηση του Πελάτη έναντι της Εταιρείας ή τρίτων, απώλεια δεδομένων, διαρροή δεδομένων, κ.α.

2.3 Καταλληλότητα φιλοξενούμενου υλικού

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οι ιστοσελίδες, εφαρμογές, αρχεία ή άλλα δεδομένα που φιλοξενεί ή σκοπεύει να φιλοξενήσει στις υπηρεσίες της Εταιρείας είναι ελεύθερα από ιούς και κενά ασφαλείας καθώς και ότι δεν απαιτείται καμία επιπλέον επεξεργασία τους από το προσωπικό της Εταιρείας για την λειτουργία τους.

2.4 Κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων για την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας

Ο Πελάτης βεβαιώνει πως διαθέτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ή άλλης φύσεως γνώσεις που απαιτούνται για την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας όπως π.χ. γνώσεις H/Y, Plesk, Outlook ή άλλων προγραμμάτων e-mail, WordPress, κ.α. και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη να του προσδώσει οποιαδήποτε σχετική γνώση ή να τον εκπαιδεύσει.

Η Εταιρεία όμως, μπορεί, στην διακριτική της ευχέρεια και στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τον Πελάτη, να παράσχει υποστήριξη, υποδείξεις, οδηγίες, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Πελάτη.

2.5 Τήρηση βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας

Η Εταιρεία μεριμνά διαρκώς τόσο για την ασφάλεια των υπηρεσιών της όσο και των ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών e-mail και άλλων δεδομένων που φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, δίκτυο και λοιπές υποδομές της μέσω της εφαρμογής μιας πολυεπίπεδης πολιτικής ασφαλείας που περιλαμβάνει διαβαθμισμένη πρόσβαση, πολλαπλά συστήματα firewall, συστήματα εντοπισμού ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και συστήματα φυσικής προστασίας των υποδομών της, μεταξύ πολλών άλλων.

Παρ' όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει, εφαρμόζει και επικαιροποιεί διαρκώς η Εταιρεία, η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας απαιτεί την πλήρη συνεργασία, πρόληψη και συμμόρφωση σε υποδείξεις του Πελάτη.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εντοπίσει και υποδείξει οποιοδήποτε κενό ασφαλείας σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα του Πελάτη το οποίο φιλοξενείται στις υπηρεσίες, δίκτυο και λοιπές υποδομές της Εταιρείας, ο Πελάτης υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την παύση του κενού ασφαλείας.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη να υλοποιήσει, αναπτύξει ή να υποδείξει την τεχνική, κώδικα, σύστημα ή εν γένη τρόπο με τον οποίο θα παύσει να υφίσταται το όποιο κενό ασφαλείας, δύναται όμως, στην διακριτική της ευχέρεια και στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τον Πελάτη, να παράσχει υποστήριξη, υποδείξεις, οδηγίες, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια η ίδια κρίνει σκόπιμο χωρίς όμως αυτό να θεωρείται συμβατική ή άλλης μορφής υποχρέωση της.

Περεταίρω, ο Πελάτης δεσμεύεται να ελέγχει και να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ιστοσελίδες, εφαρμογές, αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα του Πελάτη το οποίο φιλοξενείται στις υπηρεσίες, δίκτυο και λοιπές υποδομές της Εταιρείας με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη με τις παραπάνω υποχρεώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσου τερματισμού των υπηρεσιών που παρέχει στον πελάτη χωρίς καμία ευθύνη αποκατάστασης ή αποζημίωσης οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ηθικής βλάβης προκληθεί στον Πελάτη.

2.6 Ανεξάρτητη αξιολόγηση συμβουλών και προτάσεων Εταιρείας

Η Εταιρεία ενδέχεται να προτείνει λύσεις, υπηρεσίες ή να παράσχει συμβουλές στον Πελάτη βασιζόμενη στην εμπειρία και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και των εκπροσώπων της, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την καταλληλότητα ή ορθότητα τους για την εκπλήρωση των σκοπών του Πελάτη.

Αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη να αξιολογεί, να κρίνει, να επαληθεύει ή να συμβουλεύεται τρίτους ανεξάρτητους ειδικούς της επιλογής του για την καταλληλότητα των προτάσεων και συμβουλών της Εταιρείας.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια τήρησης / εφαρμογής συμβουλών ή προτάσεων της Εταιρείας.

2.7 Παραίτηση από μελλοντικές αξιώσεις

Ο Πελάτης συμφωνεί και δηλώνει ρητά ότι με τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωση ή διεκδίκηση νομικής, οικονομικής ή άλλης φύσης που θα μπορούσε να εγείρει προς την Εταιρεία λόγω οποιασδήποτε αντικειμενικής ή υποκειμενικής ζημίας απόρροια πράξεων ή παραλήψεων του ιδίου του Πελάτη ή της Εταιρείας, περιεχομένου και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του δικτύου ή των υπηρεσιών της Εταιρείας ή λόγω οποιασδήποτε δυσλειτουργίας υπηρεσιών και συστημάτων της Εταιρείας.

2.8 Υπεράσπιση Εταιρείας και αποκατάσταση ζημιών

Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά την ευθύνη άμεσης και πλήρους αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία σε περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε εξωδικαστική κλήση, μήνυση, αγωγή ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία εναντίων της η οποία πηγάζει από ενέργειες ή παραλείψεις του Πελάτη ή την παραβίαση εκ μέρους του δικαιωμάτων τρίτων.

Ο Πελάτης υποχρεούται αφενός να παρέμβει στην δικαστική ή διοικητική διαδικασία υπέρ της Εταιρείας και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για όλες τις δαπάνες ή άλλες ζημιές συνέπεια αυτής.

2.9 Λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας

Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να δημιουργεί, να μεταφορτώνει και να αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που φιλοξενεί / διατηρεί στις υπηρεσίες και υποδομές της Εταιρείας σε ανεξάρτητα, ασφαλή, εξωτερικά συστήματα που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την εποπτεία της Εταιρείας.

Η υποχρέωση αυτή του Πελάτη εξειδικεύεται περεταίρω και στην ενότητα “Περιορισμός ευθύνης και ειδικά δικαιώματα Εταιρείας”.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια τμηματικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των αντιγράφων ασφαλείας, της μη δημιουργίας τους, της δημιουργίας / λήψης τους σε μη επιθυμητό για τον Πελάτη χρόνο, της μη πληρότητα τους, τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση / επαναφορά τους αλλά και εν γένει οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας σχετιζόμενη με τα αντίγραφα ασφαλείας.

2.10 Παροχή πλήρους και αληθούς πληροφόρησης

Κατα την διάρκεια οποιασδήποτε επικοινωνίας με την Εταιρεία ο Πελάτης δεσμεύεται να ενεργεί καλή τη πίστει και να παρέχει στην Εταιρεία κάθε πληροφορία ή στοιχείο που γνωρίζει ή έχει περιέλθει στην αντίληψη του και το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το αίτημα του προς την Εταιρεία.

Εάν ο πελάτης προχωρήσει σε επανειλημμένη ή / και εσκεμμένη παροχή αναληθών, ελλιπών, παραπλανητικών ή καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ανακριβών πληροφοριών, η Εταιρεία, κατά την κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος του Πελάτη.

2.11 Καλή θέληση

Ο Πελάτης οφείλει να επιδεικνύει καλή θέληση, να είναι συνεργάσιμος, να λειτουργεί καλή τη πίστει και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Εταιρείας, ιδίως αυτές που αφορούν ζητήματα ασφάλειας, υπερκατανάλωσης πόρων και σταθερότητας / διαθεσιμότητας υπηρεσιών και υποδομών της Εταιρείας.

2.12 Εκμετάλλευση δυσλειτουργιών και λαθών

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, άνευ λαθών λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης της καθώς και για την παροχή έγκυρων πληροφοριών και τιμοκαταλόγων στην ιστοσελίδα της.

Παρόλα αυτά, ενδέχεται να προκύψουν δυσλειτουργίες και εκ παραδρομής λάθη τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση παραγγελιών / παράδοση υπηρεσιών άνευ πληρωμής, λανθασμένο υπολογισμό φόρων, μη τιμολόγηση κόστους ανανέωσης συνδρομητικών υπηρεσιών, μη αποστολή ενημερώσεων, λανθασμένη τιμολόγηση ή άλλων σχετικών λαθών.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε λάθος ή δυσλειτουργία αυτού του είδους υποπέσει στην αντίληψη του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να παύσει άμεσα την εκμετάλλευση του και να το αναφέρει στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λάθους, ο Πελάτης υποχρεούται να αποδώσει στην Εταιρεία άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το όποιο οικονομικό όφελος αποκόμισε εις βάρος της.

3. Περιορισμός ευθύνης και ειδικά δικαιώματα

3.1 Πρόσβαση και έλεγχος

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες ή άλλα δεδομένα του Πελάτη για τους ακόλουθους σκοπούς και λόγους:

 • Παροχής τεχνικής υποστήριξης κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.
 • Περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν υποψίες η υπόνειες παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης.
 • Κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρχών.
 • Προληπτικά και κατά την κρίση της Εταιρείας για τον εντοπισμό, περιορισμό ή / και αντιμετώπιση τυχόν κενών ασφαλείας, δυσλειτουργιών, ασυμβατοτήτων ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.

3.2 Τροποποίηση ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων και δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής χαρακτηριστικών, ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων καθώς και τροποποίησης τόσο των υπηρεσιών που παρέχει στον Πελάτη όσο και των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή άλλων δεδομένων που ο Πελάτης φιλοξενεί στις υπηρεσίες, δίκτυο και λοιπές υποδομές της Εταιρείας για τους ακόλουθους σκοπούς και λόγους:

 • Έκτακτη αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων ή δραστηριοτήτων όπως π.χ. DDOS, vulnerability scanning, κ.α.
 • Έκτακτη αντιμετώπιση προβλημάτων υπερκατανάλωσης πόρων (π.χ. με την ενεργοποίηση ή / και ρύθμιση cache).
 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση κενών ασφαλείας στις ιστοσελίδες, εφαρμογές ή τα δεδομένα του Πελάτη.
 • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και συμβατότητας των ιστοσελίδων ή εφαρμογών του Πελάτη με τις υπηρεσίες και υποδομές της Εταιρείας.
 • Διακοπή δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης.

3.3 Ενεργός έλεγχος πληροφοριών

Η Εταιρία δεν ασκεί ενεργό έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών, δίκτυο και λοιπές υποδομές της και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003, η Εταιρεία δε φέρει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν οι Πελάτες στους εξυπηρετητές της, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Ακόμη, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρίας (ως φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) όσον αφορά τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μεταδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της έπειτα από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, αφού η Εταιρία δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

Περεταίρω, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

3.4 Ολική ή μερική μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, υποδομών και δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών και οργανωτικών μέσων για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων των πελατών της (data integrity), την επίτευξη υψηλού χρόνου διαθεσιμότητας υπηρεσιών (uptime) και υψηλού επιπέδου ασφαλείας (security).

Τα μέσα, συστήματα και πρωτόκολλα αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση τόσο στα ψηφιακά όσο και στα φυσικά συστήματα και υποδομές της Εταιρείας με πληθώρα υποσυστημάτων καταγραφής ενεργειών και χρονικής σήμανσης (logs) καθώς και αυστηρά εσωτερικά πρωτόκολλα διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών και συστημάτων.
 • Παροχή υπηρεσιών από διακομιστές που λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ακόμη και συνθήκες αστοχίας υλικού (hardware failure).
 • Χρήση πολλαπλών firewalls και συστημάτων IDS τόσο σε επίπεδο υποδομών (edge) όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών (WAF) καθώς και πολλαπλών υποσυστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης (monitoring) του τεχνικού προσωπικού της Εταιρείας για άμεση παρέμβαση.
 • Φυσική προστασία των υποδομών της Εταιρείας χάρις την συστέγαση τους σε ιδιωτικό ικρίωμα στο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 and 27001:2013 SNC-2 datacenter της Synapsecom στην Αθήνα.
 • Διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σε ζητήματα ασφάλειας και βέλτιστες πρακτικές του κλάδου με ιδιαίτερη έμφαση στην εμφύσηση μιας γενικότερης κουλτούρας ασφαλείας.

Παρόλα τα παραπάνω οργανωτικά, τεχνικά και άλλα μέσα, η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την μη εκδήλωση οπιουδήποτε δυσμενούς συμβάντος, προερχόμενο από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις, διαθεσιμότητα ή ασφάλεια των υπηρεσιών και δεδομένων του Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια μη διαθεσιμότητας του δικτύου της Εταιρείας, μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ή υποσυστημάτων της Εταιρείας, απώλειας δεδομένων (loss of data) ή διαρροής δεδομένων (data leak) ανεξαρτήτως εάν το δυσμενές συμβάν οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία των συστημάτων ή υποδομών της Εταιρείας, προμηθευτών της, συνεργατών της, ανθρώπινο λάθος ή παράλειψη, κακόβουλη παρέμβαση ή επίθεση τρίτων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Περεταίρω, ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί σε ετοιμότητα και διαρκώς επικαιροποιημένο το δικό του ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών (disaster recovery), πλήρως ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες, δίκτυο, συστήματα και εν γένη υποδομές της Εταιρείας και το οποίο πρέπει να συνάδει πλήρως με την αξία, οικονομική ή άλλη, των ιστοσελίδων, εφαρμογών, e-mails ή άλλων δεδομένων που φιλοξενεί στις υπηρεσίες, συστήματα και υποδομές της Εταιρείας.

3.5 Παροχή τεχνικής υποστήριξης, εκτιμήσεων, προσφορών, συμβουλών, κ.α.

Κατά την εκτέλεση του έργου της, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τεχνική υποστήριξη, εκτιμήσεις, προσφορές και συμβουλές στον Πελάτη, αν και η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άνευ προβλημάτων διενέργεια των προαναφερθέντων πράξεων αυτό δεν καθίσταται πάντοτε εφικτό.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια απώλειας δεδομένων, δυσλειτουργιών ή άλλων προβλημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν σε αρχεία, ιστοσελίδες, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, δίκτυα, λογαριασμούς/μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και εν γένει βλάβη ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστήματος συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους εκπροσώπων ή προσωπικού της Εταιρείας κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης, εκτιμήσεων, προσφορών, συμβουλών, μεταφορών ιστοσελίδων / εφαρμογών / e-mail / δεδομένων ή άλλων συναφών πράξεων.

3.6 Διαχείριση κωδικών πρόσβασης και άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης

Ο Πελάτης συμφωνεί να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προληπτικές αλλαγές των κωδικών πρόσβασης ή άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης τόσο των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία όσο και των ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών e-mail, βάσεων δεδομένων, αρχείων ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος που προστατεύεται από μηχανισμό αυθεντικοποίησης (authentication) / ελεγχόμενης πρόσβασης που φιλοξενείται στις υπηρεσίες, δίκτυο ή εν γένη υποδομές της Εταιρείας.

Περεταίρω, σε περίπτωση που ο Πελάτης γνωστοποιήσει οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης ή άλλο στοιχείο αυθεντικοποίησης στην Εταιρεία στα πλαίσια της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκτίμησης, συμβουλών ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο και αιτία, ο Πελάτης υποχρεούται να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ή άλλο στοιχείο αυθεντικοποίησης σε κάποιο νέο, γνωστό αποκλειστικά στον ίδιο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της αρχικής γνωστοποίησης, ακόμα και εάν ο κωδικός ή άλλο στοιχείο αυθεντικοποίησης αφορά υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμούς e-mail, βάσεις δεδομένων, αρχείων ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος που φιλοξενείται εκτός των υπηρεσιών, δικτύου ή εν γένη υποδομών της Εταιρείας.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια πράξεων, παραλήψεων, διαρροής πληροφοριών, διαρροής κωδικών ή ανθρώπινου λάθους εκ μέρους της Εταιρείας κατά την χρήση των κωδικών ή άλλων στοιχείων αυθεντικοποίησης που ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

3.7 Διατήρηση συμβατότητας

Η Εταιρεία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της, πραγματοποιεί αναβαθμίσεις στον υλικοτεχνικό της εξοπλισμό, υπηρεσίες, λογισμικό, πρωτόκολλα και άλλα συναφή συστήματα και μέσα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου της.

Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη διασφάλισης της συμβατότητας των ιστοσελίδων, εφαρμογών, δεδομένων ή άλλου περιεχομένου που φιλοξενεί στις υπηρεσίες, δίκτυο, και εν γένη υποδομές της Εταιρείας όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από κάθε αναβάθμιση τους.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια αναβαθμίσεων και αλλαγών που η ίδια πραγματοποιεί στον υλικοτεχνικό της εξοπλισμό, υπηρεσίες, λογισμικό, πρωτόκολλα και άλλα συναφή συστήματα και μέσα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου της.

3.8 Αντίγραφα ασφαλείας

Η Εταιρεία, στην διακριτική της ευχέρεια, δημιουργεί, διατηρεί και παρέχει προς χρήση στον Πελάτη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων (π.χ. αρχεία, βάσεις δεδομένων, κ.α.) που διατηρεί και φιλοξενεί στις υπηρεσίες, δίκτυο και εν γένη υποδομές της Εταιρείας.

Ο αυτοματοποιημένος, μαζικός τρόπος δημιουργίας τους όμως δεν επιτρέπει στην Εταιρεία να εγγυηθεί πέρα από κάθε αμφιβολία την δημιουργία τους ή μη, την συχνότητα δημιουργίας τους, την πληρότητα τους, τον χρόνο διατήρησης τους, την εγκυρότητα τους και εν γένει την χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα τους στον Πελάτη.

Γι’αυτόν τον λόγο, ο Πελάτης υποχρεούται και δεσμεύεται, ανά χρονικά διαστήματα που εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές του ανάγκες, να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που φιλοξενεί στις υπηρεσίες, δίκτυο και εν γένη υποδομές της Εταιρείας, να επαληθεύει την πληρότητα και δυνατότητα χρήσης τους και να τα αποθηκεύει σε ασφαλή, εξωτερικά συστήματα τα οποία βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και εποπτεία του Πελάτη εκτός των υπηρεσιών, δικτύου και εν γένη υποδομών της Εταιρείας.

Οι παραπάνω περιορισμοί και όροι ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ακόμη και για τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται χειροκίνητα από την Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη.

Περεταίρω, η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δύναται να αρνηθεί την επαναφορά οποιουδήποτε αντιγράφου ασφαλείας, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, είτε αυτό έχει δημιουργηθεί από την ίδια είτε έχει παρασχεθεί από τον Πελάτη, σε αυτή την περίπτωση η όποια ευθύνη επαναφοράς του όποιου αντιγράφου ασφαλείας μετακυλίεται αυτομάτως στον Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια τμηματικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των αντιγράφων ασφαλείας, της μη δημιουργίας τους, της δημιουργίας / λήψης τους σε μη επιθυμητό για τον Πελάτη χρόνο, της μη πληρότητα τους, τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση / επαναφορά τους αλλά και εν γένει οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας σχετιζόμενη με τα αντίγραφα ασφαλείας.

3.9 Συμμόρφωση με αιτήματα των αρχών

Η Εταιρεία, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρχών, θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα του Πελάτη που φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, δίκτυο και εν γένη υποδομές της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει στις αρχές όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν περιέλθει στην γνώση της, δοθεί σε αυτήν ή φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, δίκτυο και εν γένη υποδομές της Εταιρείας.

3.10 Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση παραγγελιών, ανανεώσεων ή άλλων πράξεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της αλλά δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης τους.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια καθυστέρησης εκτέλεσης οποιασδήποτε παραγγελίας, ανανέωσης ή άλλης πράξης σχετιζόμενης με τις υπηρεσίες της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

3.11 Μονομερής προσαρμογή / τροποποίηση χαρακτηριστικών και κόστους ανανέωσης υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, αφαιρεί ή τροποποιεί χαρακτηριστικά, προδιαγραφές ή το κόστος ανανέωσης των υπηρεσιών που παρέχει στον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο η ίδια κρίνει σκόπιμο, όπως π.χ. μεταβολή χαρακτηριστικών ή / και κόστους λογισμικού ή υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών, σημαντική μεταβολή του κόστους των συντελεστών παραγωγής (πληθωρισμός) ή για άλλους, σημαντικούς κατά την κρίση της Εταιρείας, παράγοντες.

3.12 Μονομερής διακοπή παροχής υπηρεσιών

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού του Πελάτη στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών), διακοπής υπηρεσιών ή / και διαγραφής των δεδομένων του Πελάτη από τις υπηρεσίες, διακομιστές και λοιπές υποδομές της οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο η ίδια κρίνει σκόπιμο, χωρίς καμία υποχρέωση παροχής ενημέρωσης ή προηγούμενης προειδοποίησης.

Σε περίπτωση άσκησης αυτού του δικαιώματος, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

Περεταίρω, σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα της Εταιρείας εξασκείται επειδή ο Πελάτης εν γνώση του ή εν αγνοία του, έχει χρησιμοποιήσει ή έχει επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν, από πράξη ή παράλειψη, υπηρεσίες της Εταιρείας κατά τρόπο παράνομο, κακόβουλο, καταχρηστικό ή εν γένη βλαπτικό για τα συμφέροντα της Εταιρείας ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους όρους της παρούσας σύμβασης, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επιστροφής χρημάτων για τυχόν υπόλοιπο προπληρωμένο αναξιοποίητο χρόνο συνδρομής.

3.13 Παροχή ενημερώσεων

Η όποια τυχόν υποχρέωση ενημέρωσης του Πελάτη από την Εταιρεία, για οποιοδήποτε ζήτημα, εξαντλείται με την αποστολή σχετικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο Πελάτης κατά την εγγραφή του σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας ή όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στο μέλλον.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη σε περίπτωση μη λήψης οποιασδήποτε ενημέρωσης για οποιοδήποτε λόγο, αιτία, παράλειψη ή λάθος.

3.14 Εγκυρότητα παρεχόμενων πληροφοριών

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπος της να εμφανίζει πάντα έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Παρόλα αυτά, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, εγκυρότητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια τυχόν εσφαλμένων, ετεροχρονισμένων ή ανακριβών πληροφοριών που έχει παράσχει η Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την άμεση διόρθωση όποιων λαθών περιέλθουν στην αντίληψη της.

3.15 Πιστώσεις πληρωμών

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη και έγκαιρη πίστωση όλων των πληρωμών που λαμβάνει, παρόλα αυτά, αυτό δεν καθίσταται πάντοτε εφικτό.

Είναι υποχρέωση του Πελάτη να παρακολουθεί και να ενημερώνεται από το σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) για την επιτυχή πίστωση της εκάστοτε πληρωμής του υπέρ της αναφοράς χρέωσης / προτιμολογίου για την οποία προοριζόταν.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ή καθ’ οποιουδήποτε άλλου τρόπου λανθασμένης πίστωσης οποιασδήποτε πληρωμής, ο Πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία για την αναζήτηση της πληρωμής και την διευθέτηση της εκκρεμότητας.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια καθυστέρησης πίστωσης ή μή πίστωσης οποιασδήποτε πληρωμής του εκ μέρους της Εταιρείας όπως π.χ. απενεργοποίηση υπηρεσιών λόγω ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

3.16 Λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα, λειτουργικότητα ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα λογισμικού ή υπηρεσιών τρίτων παρόχων, είτε αυτές έχουν ενσωματωθεί καθ΄οποιοδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες της Εταιρείας (control panel, CDN, κ.α.) από την ίδια την Εταιρεία είτε χρησιμοποιούνται αυτόνομα από τον Πελάτη με πρωτοβουλία του ιδίου ή κατόπιν παρότρυνσης / συμβουλής της Εταιρείας.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια δυσλειτουργιών ή μη διαθεσιμότητας λογισμικού και υπηρεσιών τρίτων παρόχων.

3.17 Παροχή τεχνικής υποστήριξης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμη και να αρνηθεί ολοσχερώς την παροχή βοήθειας ή τεχνικής υποστήριξης στον Πελάτη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κρίνει σκόπιμο όπως π.χ. επαναλαμβανόμενα όμοια αιτήματα, αιτήματα εκτός της αρμοδιότητας της Εταιρείας, αδικαιολόγητη υπερπληθώρα αιτημάτων, κ.α.

3.18 Έλεγχος στοιχείων / ταυτοπροσωπίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων που ο Πελάτης έχει παράσχει σε αυτή οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο.

Ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία, έγγραφο ή αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ζητηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη με την υποχρέωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαγραφής των δεδομένων του Πελάτη χωρίς καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

3.19 Φραγή κίνησης δικτύου από και προς συγκεκριμένες διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address)

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την δυνατότητα διενέργειας συνδέσεων συγκεκριμένων διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) από και προς το δίκτυο και τις υπηρεσίες της για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κρίνει σκόπιμο όπως π.χ. vulnerability scanning, συμμετοχή σε επιθέσεις DDOS ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη, κακόβουλη ή βλαπτική για την ασφάλεια των υπηρεσιών ή τα συμφέροντα της Εταιρείας δραστηριότητα.

3.20 Περιορισμός δραστηριότητας web crawlers και συναφών συστημάτων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ολικώς ή μερικώς την δραστηριότητα web crawlers και συναφών συστημάτων μη εξουσιοδοτημένης συλλογής πληροφοριών όταν, κατά την κρίση της, η δραστηριότητα τους αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, σταθερότητα ή / και αποδοτικότητα των υπηρεσιών, του δικτύου και εν γένη των υποδομών της Εταιρείας.

4. Τεχνική υποστήριξη

4.1 Εισαγωγή / ορισμός τεχνικής υποστήριξης

Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η πάσας φύσης παροχή βοήθειας προς τον Πελάτη από την Εταιρεία για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών ή μή αναμενόμενης συμπεριφοράς των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη.

Περεταίρω, περιλαμβάνει και τυχόν διευκολύνσεις της Εταιρείας προς τον Πελάτη όπως η εφαρμογή βελτιστοποιήσεων στις ιστοσελίδες και εφαρμογές του για την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών επιδόσεων ή την μεταφορά ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δεδομένων του Πελάτη από τρίτους παρόχους, μορφές φιλοξενίας και συστήματα που θα της υποδείξει ο Πελάτης προς τις υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα που του παρέχει η Εταιρεία.

4.2 Εύρος τεχνικής υποστήριξης

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία, σε όλες τις υπηρεσίες της, καλύπτει αποκλειστικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τα δίκτυα συνδέσεων που χρησιμοποιεί, το υλικό (hardware) των υποδομών της και το απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της λογισμικό (software) που η ίδια η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει όπως π.χ. Plesk, NGINX, PHP, κ.α. εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών ή ειδικής συμφωνίας με τον Πελάτη.

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Εταιρεία δεν συνοδεύεται από καμία εγγύηση επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων ή επίτευξης συγκεκριμένου επιθυμητού για τον Πελάτη αποτελέσματος, παρέχεται αποκλειστικά στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής προσπάθειας (best effort).

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για και δεν υποστηρίζει ζητήματα λειτουργίας ιστοσελίδων, web εφαρμογών ή άλλων συστημάτων και δεδομένων που έχει εγκαταστήσει ο Πελάτης στις υπηρεσίες που του παρέχει η Εταιρεία όπως π.χ. WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Prestashop, κ.α. όταν αυτά δεν σχετίζονται άμεσα με την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν ακόμη και όταν η ιστοσελίδα / εφαρμογή έχει εγκατασταθεί μέσα από τον πίνακα ελέγχου (Plesk) που η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη (όπου υφίσταται).

Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ζητήματα για τα οποία η Εταιρεία ΔΕΝ έχει υποχρέωση παροχής τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

 • Σφάλματα εμφάνισης οποιασδήποτε φύσης όπως π.χ. σφάλματα φυλλομετρητή, CSS, JS, εξαρτήσεις από κώδικα που φιλοξενείται εξωτερικά, κ.α.
 • Σφάλματα της ίδιας της εφαρμογής ή ιστοσελίδας του Πελάτη όπως π.χ. σφάλματα PHP.
 • Σφάλματα και δυσλειτουργίες που σχετίζονται με API, γέφυρες και διασυνδέσεις με εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές.
 • Σφάλματα και δυσλειτουργίες που οφείλονται σε δίκτυα και συστήματα τρίτων όπως π.χ. CDN ή εξωτερικά firewalls.
 • Σφάλματα και δυσλειτουργίες συνέπεια αναβάθμισης της ιστοσελίδας / εφαρμογής του Πελάτη.
 • Αποκατάσταση και ασφάλιση ιστοσελίδων / εφαρμογών μετά από οποιαδήποτε παραβίαση.
 • Εφαρμογή τακτικών ή άλλων αναβαθμίσεων στην ιστοσελίδα / εφαρμογή του Πελάτη.
 • Διόρθωση τυχόν κενών ασφαλείας.
 • Ανάπτυξη νέων λειτουργιών, δυνατοτήτων και συστημάτων κατ’ απαίτηση του Πελάτη.

Με την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Εταιρείας, ο Πελάτης βεβαιώνει πως κατέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ή συνεργασία με κάποιον επαγγελματία developer, προγραμματιστή ή εξειδικευμένη εταιρεία για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος τυχόν αντιμετωπίσει και το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες υποστήριξης της Εταιρείας.

Τέλος, η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τον Πελάτη και στην διακριτική της ευχέρεια, δύναται να παράσχει τεχνική υποστήριξη που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της, είτε δωρεάν είτε έναντι κάποιου αντιτίμου που θα συμφωνηθεί με τον Πελάτη. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας ή υποχρέωση για περεταίρω παροχή υποστήριξης πέραν των αρμοδιοτήτων της στο μέλλον.

4.3 Διαδικασία παροχής τεχνικής υποστήριξης

Εάν ο Πελάτης διαπιστώσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόβλημα το οποίο πιστεύει πως εμπίπτει στις αρμοδιότητες υποστήριξης της Εταιρείας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία αποστέλλοντας ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμα μέσω του σχετικού συστήματος υποβολής αιτημάτων υποστήριξης που παρέχει η Εταιρεία.

Με την υποβολή του όποιου μηνύματος / αιτήματος, ο Πελάτης θα λάβει αυτόματα ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του (ή όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στο μέλλον) στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας με έναν μοναδικό κωδικό αναφοράς (αριθμός αιτήματος) το οποίο αποτελεί βεβαίωση ότι το αίτημα υποβλήθηκε / παραλήφθηκε επιτυχώς.

Κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης ο Πελάτης οφείλει:

 • Να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του.
 • Να εξηγεί με σαφήνεια και συντομία το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
 • Να παράσχει από την 1η κιόλας επικοινωνία με την Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του και σχετίζονται με - το πρόβλημα που αναφέρει.
 • Να αναφέρει με ειλικρίνεια κάθε ενέργεια του η οποία ενδέχεται να έχει προκαλέσει το πρόβλημα / δυσλειτουργία.
 • Να διευκρινίζει πλήρως το domain, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή αρχείο σχετίζεται με το πρόβλημα.
 • Να αναφέρει το μύνημα σφάλματος που λαμβάνει, που το λαμβάνει και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό να αναπαραχθεί από την Εταιρεία.
 • Να παράσχει όλους τους απαιτούμενους κωδικούς ή / και πρόσβαση που χρειάζεται η Εταιρεία για να αναπαράξει, διερευνήσει και αποκαταστήσει το πρόβλημα ή την δυσλειτουργία που αναφέρει.
 • Να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας, να παράσχει όποιες πληροφορίες τυχόν του ζητηθούν και να ακολουθεί προσεκτικά τις οδηγίες της Εταιρείας.

4.4 Βελτιστοποίηση επιδόσεων ιστοσελίδων και εφαρμογών

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών της, δύναται να αναλάβει (μέ ή χωρίς χρέωση) την βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων ή εφαρμογών του Πελάτη με στόχο την μείωση του χρόνου φόρτωσης τους και εν γένει την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, επισκεπτών και πελατών του Πελάτη.

Η συγκεκριμένη παροχή, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνει:

 • Βασικό performance profiling.
 • Έλεγχο, εγκατάσταση ή / και παραμετροποίηση βασικής site cache.
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση συστημάτων NGINX, MySQL, PHP, κ.α.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ειδικών συστημάτων όπως Redis, Varnish, κ.α.
 • Μικρής κλίμακας δομικές αλλαγές όπως π.χ. μείωση αριθμού προϊόντων σε sliders, κ.α.
 • Εντοπισμός και αναφορά στον Πελάτη παραγόντων πρόκλησης καθυστερήσεων όπως π.χ. συγκεκριμένα πρόσθετα (plugins / extensions) ή άλλος προβληματικός κώδικας.
 • Άλλες μικρές αλλαγές, βελτιώσεις και συμβουλές.

Με την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος διενέργειας βελτιστοποίησης ιστοσελίδων, εφαρμογών, ή άλλων συστημάτων στην Εταιρεία, ο Πελάτης βεβαιώνει την πλήρη και άνευ επιφυλάξεων αποδοχή των παρακάτω ειδικών όρων και προϋποθέσεων:

 • Οι βελτιστοποιήσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του Πελάτη.
 • Η διενέργεια βελτιστοποίησης επιδόσεων στην ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλο σύστημα του Πελάτη δεν συνοδεύεται από καμία εγγύηση επίτευξης συγκεκριμένου θετικού ή άλλου αποτελέσματος.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει κάθε μορφής βοήθεια, πρόσβαση ή πληροφορία που θα του ζητήσει η Εταιρεία για την επιτυχή διενέργεια των βελτιστοποιήσεων.
 • Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη εκ των προτέρων για τις συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιστοποιήσεις που θα πραγματοποιήσει.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης διενέργειας των βελτιστοποιήσεων.
 • Με την υποβολή του αιτήματος εφαρμογής βελτιστοποιήσεων, ο Πελάτης αυτομάτως εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προχωρήσει στην δημιουργία προσωρινών χρηστών με δικαιώματα διαχειριστή στις προς βελτιστοποίηση ιστοσελίδες και εφαρμογές του Πελάτη.
 • Το είδος, το εύρος, το αποτέλεσμα ή ακόμη και η διενέργεια ή όχι των βελτιστοποιήσεων, δύναται να διαφέρει ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), τον κώδικα ή άλλες ιδιαιτερότητες των ιστοσελίδων ή εφαρμογών του Πελάτη και πάντοτε εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 • Η αμοιβή της Εταιρείας για την διενέργεια οποιασδήποτε βελτιστοποίησης διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον Πελάτη ή με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας όπως π.χ. αριθμός δωρεάν βελτιστοποιήσεων με κάθε νέα υπηρεσία φιλοξενίας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την διενέργεια βελτιστοποιήσεων για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκείνη κρίνει σκόπιμο.
 • Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια της εφαρμογής βελτιστοποιήσεων εκ μέρους της Εταιρείας στις ιστοσελίδες ή εφαρμογές του Πελάτη.

4.5 Μεταφορές ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων δεδομένων από άλλους παρόχους, συστήματα και μορφές φιλοξενίας

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών της, δύναται να αναλάβει (μέ ή χωρίς χρέωση) την μεταφορά ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δεδομένων του Πελάτη από τρίτους παρόχους, μορφές φιλοξενίας και συστήματα που θα της υποδείξει ο Πελάτης προς τις υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα που του παρέχει η Εταιρεία.

Με την υποβολή προς την Εταιρεία οποιουδήποτε αιτήματος διενέργειας μεταφοράς ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δεδομένων, ο Πελάτης βεβαιώνει την πλήρη και άνευ επιφυλάξεων αποδοχή των παρακάτω ειδικών όρων και προϋποθέσεων:

 • Οι όποιες μεταφορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του Πελάτη.
 • Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προϋπήρχε της μεταφοράς στην ιστοσελίδα, εφαρμογή, λογαριασμό e-mail, δεδομένα ή άλλο σύστημα του Πελάτη.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταφοράς για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία όπως π.χ. μη διαθεσιμότητα εξωτερικού διακομιστή από τον οποίο γίνεται η μεταφορά.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει κάθε μορφής βοήθεια, πρόσβαση ή πληροφορία που θα του ζητήσει η Εταιρεία για την επιτυχή διενέργεια της μεταφοράς.
 • Με την υποβολή του αιτήματος μεταφοράς, Ο Πελάτης βεβαιώνει πως έχει το δικαίωμα ή την απαιτούμενη εξουσιοδότηση να μεταφέρει τις εν λόγω ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμούς e-mail ή άλλα δεδομένα και αποδέχεται ρητώς την επ’ αόριστον ευθύνη άμεσης και πλήρους αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία σε περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε εξωδικαστική κλήση, μήνυση, αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία εναντίων της η οποία πηγάζει από την διενέργεια της μεταφοράς για λογαριασμό του Πελάτη.
 • Με την υποβολή του αιτήματος μεταφοράς, ο Πελάτης αυτομάτως εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προχωρήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, στην δημιουργία προσωρινών χρηστών με δικαιώματα διαχειριστή στις προς μεταφορά ιστοσελίδες και εφαρμογές του Πελάτη.
 • Με την υποβολή του αιτήματος μεταφοράς, ο Πελάτης αυτομάτως εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. εγκατάσταση SMTP plugin) στην ιστοσελίδα ή εφαρμογή του Πελάτη η οποία, κατά την κρίση της Εταιρείας, απαιτείται για την ορθή και χωρίς προβλήματα λειτουργία και συμβατότητα της ιστοσελίδας ή εφαρμογής του Πελάτη με τις υπηρεσίες, συστήματα και υποδομές της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα η δυσλειτουργία παρουσιαστεί στην υπηρεσία φιλοξενίας, διακομιστή ή άλλο σύστημα από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή άλλων δεδομένων και συστημάτων του Πελάτη προς τις υπηρεσίες, συστήματα και υποδομές της Εταιρείας, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, όπως π.χ. πλήρωση δίσκου λόγω διενέργειας backup.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος μεταφοράς, τμηματικά ή ολικά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκείνη κρίνει σκόπιμο.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης της μεταφοράς.
 • Η αμοιβή της Εταιρείας για την διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον Πελάτη ή με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας όπως π.χ. αριθμός δωρεάν μεταφορών με κάθε νέα υπηρεσία φιλοξενίας.
 • Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια της διενέργειας, τμηματικής διενέργειας ή ολικής αποτυχίας διενέργειας οποιασδήποτε μεταφοράς από την Εταιρεία.

4.6 Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε τρίτους

Η Εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη αποκλειστικά στον Πελάτη της και όχι σε τυχόν πελάτες του Πελάτη της οι οποίοι, εν γνώση η εν αγνοία της Εταιρείας, μπορεί να φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα που παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη.

Περεταίρω, η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επικοινωνεί απευθείας με τρίτες εταιρείες και πρόσωπα, προμηθευτές ή συνεργάτες του Πελάτη για οποιοδήποτε ζήτημα.

5. Υπηρεσίες Shared Hosting

5.1 Εισαγωγή - ορισμός υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες με τις εμπορικές ονομασίες Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Cloud Hosting αποτελούν υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εφαρμογών οι οποίες παρέχονται στον Πελάτη από τις υποδομές και τα συναφή συστήματα της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Hosting θα αποκαλούνται εφεξής “υπηρεσίες shared hosting”.

5.2 Διαμοιρασμένο περιβάλλον φιλοξενίας

Οι υπηρεσίες shared hosting παρέχονται στον Πελάτη από διακομιστές στους οποίους φιλοξενούνται ιστοσελίδες, εφαρμογές και δεδομένα πολλαπλών πελατών της Εταιρείας, είναι δηλαδή κοινόχρηστοι διακομιστές με πολλαπλά όμως συστήματα απομόνωσης και περιορισμού χρήσης πόρων για την διασφάλιση του υψηλού επιπέδου της υπηρεσίας που απολαμβάνει ο Πελάτης και κάθε άλλος χρήστης του εκάστοτε διακομιστή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον Πελάτη, ενδέχεται υπηρεσίες με τις ονομασίες Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Cloud Hosting να παρασχεθούν σε διακομιστές αποκλειστικής χρήσης από τον Πελάτη.

5.3 Παραμετροποίηση περιβάλλοντος φιλοξενίας

Οι υπηρεσίες shared hosting παρέχονται με μια γενική παραμετροποίηση κατάλληλη για την συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων ιστοσελίδων και εφαρμογών, η Εταιρεία όμως δεν εγγυάται την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή εφαρμογές του Πελάτη.

Δύναται όμως, κατά την κρίση της, να προχωρήσει στις απαιτούμενες παραμετροποίησεις (π.χ. max execution time, PHP memory, κ.α) εφόσον αυτές είναι τεχνικά εφικτές, συμβατές με τις υποδομές και τα συστήματα της Εταιρείας και δεν αποτελούν απειλή για την σταθερότητα, αποδοτικότητα ή ασφάλεια του διακομιστή από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

5.4 Επιτρεπόμενα όρια χρήσης πόρων

Στις υπηρεσίες shared hosting επιτρέπεται η χρήση πόρων πόρων δίσκου, CPU, RAM, I/O, κ.α μέχρι και το 100% των ορίων του εκάστοτε πακέτου όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, περιοχή πελατών, προσφορά ή ειδική συμφωνία με τον πελάτη.

Σε περίπτωση που για 7 ή περισσότερες μέρες η χρήση οποιουδήποτε πόρου πλησιάζει ή βρίσκεται στο 100% των ορίων, ο Πελάτης υποχρεούται να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα για την μείωση της χρήσης τους ή να προχωρήσει σε αναβάθμιση σε κάποια υπηρεσία με περισσότερους πόρους.

Σε περίπτωση μη συνεργασίας ή συμμόρφωσης του Πελάτη με την παραπάνω υποχρέωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσου τερματισμού των υπηρεσιών που παρέχει στον Πελάτη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή άλλη προειδοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

5.5 Δυνατότητα υπερκατανάλωσης πόρων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του Πελάτη, η Εταιρεία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει για λίγες ημέρες την χρήση μέχρι και 200% των ορίων χρήσης πόρων της βασικής υπηρεσίας του Πελάτη χωρίς όμως αυτό να θεωρείται συμβατική υποχρέωση ή δέσμευση της Εταιρείας.

5.6 Συστηματική υπερκατανάλωση πόρων

Σε περίπτωση συστηματικής υπερκατανάλωσης πόρων ή υπερκατανάλωσης σε βαθμό που, κατά την κρίση της Εταιρείας, θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα, αποδοτικότητα ή ασφάλεια του διακομιστή συνολικά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής απενεργοποίησης λειτουργιών της υπηρεσίας ή ακόμη και άμεσου τερματισμού των υπηρεσιών που παρέχει στον Πελάτη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή άλλη προειδοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

6. Υπηρεσίες Cloud Server

6.1 Εισαγωγή - ορισμός υπηρεσίας

H υπηρεσία με την εμπορική ονομασία Managed Cloud Server (εφεξής και Cloud Server) αποτελεί μια πλήρως ιδιωτική εικονική μηχανή (VM - VPS) η οποία παρέχεται από τις υποδομές της Εταιρείας και διατίθεται προς χρήση στον Πελάτη με σκοπό την φιλοξενία σε αυτήν ιστοσελίδων, εφαρμογών, συστημάτων e-mail ή άλλων δεδομένων του Πελάτη.

Περεταίρω, πλην ειδικών όρων, εξαιρέσεων ή συμφωνιών, με την υπηρεσία Managed Cloud Server παρέχεται επιπρόσθετη τεχνική υποστήριξη και διαχείριση της εικονικής μηχανής από την Εταιρεία.

6.2 Προδιαγραφές και καταλληλότητα

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ακριβής παραμετροποίηση των υπηρεσιών Managed Cloud Server διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας με τον Πελάτη και την διενέργεια ελέγχου ή / και εκτίμησης αναγκών, η Εταιρεία όμως δεν εγγυάται την καταλληλότητα της υπηρεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών του Πελάτη.

6.3 Χρήση πόρων

Στις υπηρεσίες Managed Cloud Server επιτρέπεται η χρήση πόρων πόρων δίσκου, CPU, RAM, I/O, κ.α μέχρι και το 100% των ορίων του εκάστοτε πακέτου όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, περιοχή πελατών, προσφορά ή ειδική συμφωνία με τον πελάτη.

Σε περίπτωση που για 7 ή περισσότερες μέρες η χρήση οποιουδήποτε πόρου πλησιάζει, βρίσκεται ή ξεπερνάει το 100% των ορίων, ο Πελάτης υποχρεούται να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα (π.χ. ενεργοποίηση cache) ή να προχωρήσει σε αναβάθμιση της υπηρεσίας.

6.4 Συντήρηση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη

Επιπρόσθετα του βασικού επιπέδου τεχνικής υποστήριξης που συμπεριλαμβάνεται με όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, η υπηρεσία Managed Cloud Server παρέχεται με:

 • Αρχική εγκατάσταση και παραμετροποίηση
 • Αρχική μεταφορά ιστοσελίδων, εφαρμογών ή / και άλλων δεδομένων
 • Εγκατάσταση ενημερώσεων και patches σε OS, Control Panel και services
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας και υλικού
 • Δημιουργία, παραμετροποίηση και διαχείριση συστήματος αντιγράφων ασφαλείας
 • Επαναφορά δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων daemon / services (NGINX, PHP, MySQL, κ.α.)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση τυχόν ειδικών services (Redis, Varnish, κ.α.)
 • Performance tuning (βελτιστοποίηση επιδόσεων)
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων e-mail (ρυθμίσεις, παραδοσιμότητα, RBL, κ.α.)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση Web Application Firewall (WAF)
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων Plesk
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων SSL
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων FTP/SFTP
 • Παροχή συναφών τεχνικών συμβουλών

Η αυξημένη τεχνική υποστήριξη και διαχείριση που παρέχεται στις υπηρεσίες Managed Cloud Server δεν συνοδεύεται από εγγύηση επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων ή επίτευξης συγκεκριμένου, επιθυμητού για τον Πελάτη αποτελέσματος, παρέχεται αποκλειστικά στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής προσπάθειας (best effort).

6.5 Επίπεδο πρόσβασης

Στις υπηρεσίες Managed Cloud Server παρέχεται πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης (εφόσον υφίσταται, πρόσβαση απλού χρήστη συστήματος μέσω κονσόλας / γραμμής εντολών (SSH) ή, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, πρόσβαση υπερχρήστη (root).

Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων συντήρησης, διαχείρισης και υποστήριξης των υπηρεσιών Managed Cloud Server εκ μέρους της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να περιστήλει μονομερώς και χωρίς καμία τροποποίηση του κόστους της υπηρεσίας τις αρμοδιότητες αυτές σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει την απόδοση πρόσβασης υπερχρήστη (root).

7. Ονόματα χώρου

7.1 Εισαγωγή

H Εταιρεία καταχωρεί και διαχειρίζεται ονόματα χώρου υπό την ιδιότητα του επίσημου καταχωρητή (αδειοδοτημένη από την ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 18-095) για τις καταλήξεις (TLDs) .gr και .ελ.

Για τις υπόλοιπες καταλήξεις ονομάτων χώρου που η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης, όπως π.χ. .eu,.com,.net, κ.α., η Εταιρεία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής / μεταπωλητής, συνεργαζόμενη με τρίτες εταιρείες / εγκεκριμένους καταχωρητές του εξωτερικού (ENOM).

Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των ονομάτων χώρου.

7.2 Ορισμοί ονομάτων χώρου

Όνομα χώρου

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή / διακομιστή στο διαδίκτυο.

Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει.

Έτσι, για παράδειγμα για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη .gr, ένα domain name θα έχει τη μορφή π.χ. fastpath.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής https://www.fastpath.gr.

Καταχωρητής

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Φορέας

Φορέας ονόματος χώρου (registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους δικαιούχος ή χρήστης.

Ε.Ε.Τ.Τ.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση και την εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ.

Μητρώο

Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων ονομάτων χώρου μιας ή περισσοτέρων καταλήξεων (π.χ. .gr και .ελ) με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά.

Επιπλέον, ο οργανισμός ή εταιρεία που διαχειρίζεται το εκάστοτε Μητρώο είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εξυπηρετητών ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ονομάτων χώρου των καταλήξεων υπό την εποπτεία του εκάστοτε Μητρώου.

Στην Ελλάδα, για τις καταλήξεις (π.χ. .gr και .ελ), το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΤΤ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του.

Αντίστοιχα Μητρώα υπάρχουν στο εξωτερικό για όλες τις ενεργές καταλήξεις ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο, κάθε ένα με τους δικούς του κανονισμούς, καταστατικό και όρους χρήσης.

Κωδικός εξουσιοδότησης

Ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code / password /EPP Code) ονόματος χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του δικαιούχου του ονόματος χώρου και του επιτρέπει τη διαχείρισή του.

7.3 Κανονισμοί Μητρώων και όροι χρήσης συνεργαζόμενων εταιρειών / καταχωρητών

Ο Πελάτης ή / και φορέας ονομάτων χώρου οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη με τους παρόντες όρους χρήσης, τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης του εκάστοτε αρμοδίου Μητρώου ονομάτων χώρου και τους όρους χρήσης των συνεργαζόμενων εταιρειών / οργανισμών (ΕΝΟΜ) όπου αυτό υφίσταται (όλα τα TLDs πλην των .gr και .ελ).

Με την καταχώρηση, διαχείριση, μεταφορά η την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξη που αφορά ονόματα χώρου μέσω της Εταιρίας, ο Πελάτης ή / και φορέας ονομάτων χώρου βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη με τους παρόντες όρους, τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης του εκάστοτε αρμοδίου Μητρώου ονομάτων χώρου και τους όρους χρήσης συνεργαζόμενων εταιρειών / οργανισμών (ΕΝΟΜ) όπου αυτό υφίσταται (όλα τα TLDs πλην των .gr και .ελ).

Περεταίρω, ο Πελάτης ή / και φορέας ονομάτων χώρου βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Κανονιστικά κείμενα μητρώων

Σε περίπτωση που η καταχώρηση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη πράξη επί ονομάτων χώρου αφορά κάποια άλλη από τις προαναφερθέντες καταλήξεις, ο Πελάτης υποχρεούται, με δική του πρωτοβουλία, να αναζητήσει, αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους αντίστοιχους κανονισμούς του Μητρώου που ελέγχει τα ονόματα χώρου με την εν λόγω κατάληξη.

Όροι χρήσης συνεργαζόμενης εταιρείας / καταχωρητή

Η καταχώρηση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη πράξη επί ονομάτων χώρου καταλήξεων πλην των .gr και .ελ, πέρα των κανονισμών του αντίστοιχου Μητρώου, διέπεται και από τους όρους χρήσης της συνεργαζόμενης εταιρείας ΕΝΟΜ, της οποίας η Εταιρεία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής / μεταπωλητής. Οι όροι χρήσης της ΕΝΟΜ είναι διαθέσιμοι στον σύνδεσμο https://www.enom.com/terms/agreement.aspx .

7.4 Χρόνος καταχώρησης ονομάτων χώρου

Η Εταιρία ολοκληρώνει την διαδικασία καταχώρησης αποκλειστικά μετά από επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη. Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για πληρωμές μέσω PayPal, κάρτας ή πιστωτικού υπολοίπου, ενώ για εμβάσματα και πληρωμές μέσω τράπεζας, η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά από χειροκίνητη επιβεβαίωση της κατάθεσης από το λογιστήριο της Εταιρείας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εξόφληση της παραγγελίας του Πελάτη, το όνομα χώρου που έχει επιλέξει έχει καταχωρηθεί από κάποιον τρίτο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να καταχωρήσει κάποιο άλλο διαθέσιμο όνομα χώρου ή να αιτηθεί την επιστροφή των χρημάτων του.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια μη διαβίβασης εντολής ή δήλωσης καταχώρησης ονόματος χώρου στο αντίστοιχο Μητρώο, ακόμη και εάν αυτή έχει πληρωθεί από τον Πελάτη, ανεξαρτήτως εάν αυτή οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία των συστημάτων ή υποδομών της Εταιρείας, προμηθευτών της, συνεργατών της, ανθρώπινο λάθος ή παράλειψη, κακόβουλη παρέμβαση ή επίθεση τρίτων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.5 Στοιχεία καταχώρησης ονομάτων χώρου

Ο Πελάτης, εάν λειτουργεί με την ιδιότητα του φορέα, οφείλει να καταχωρεί ονόματα χώρου αποκλειστικά στα δικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, email διεύθυνση) τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή ενώ θα πρέπει και να τα διατηρεί επικαιροποιημένα στο μέλλον για όσο είναι ενεργό το όνομα χώρου.

Εάν καταχωρεί ονόματα χώρου για λογαριασμό τρίτου προσώπου / φορέα (φυσικού ή νομικού), οφείλει να δηλώσει σαν δικαιούχο / φορέα το τρίτο πρόσωπο και ΌΧΙ τον εαυτό του (ούτως ώστε να μην τίθεται θέμα παραβίασης δικαιωμάτων τρίτου), ενώ μπορεί να δηλώσει τον εαυτό του σαν τεχνική, διαχειριστική ή οικονομική επαφή για να λαμβάνει και αυτός ειδοποιήσεις σχετικά με το όνομα χώρου (λήξη, ανανέωση, αλλαγή καταχωρητή, κ.α.) από το εκάστοτε αρμόδιο Μητρώο.

7.6 Καταχώρηση ονόματος χώρου σε λανθασμένα στοιχεία

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου σε λανθασμένα στοιχεία αντί αυτών του δικαιούχου / φορέα, για λογαριασμό και κατόπιν εντολής του οποίου έκανε την καταχώρηση.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν το όνομα χώρου είναι κατάληξης .gr ή .ελ, ο Πελάτης οφείλει να μεταβιβάσει το όνομα χώρου, μέσω της σχετικής διαδικασίας, στο πρόσωπο που έπρεπε εξαρχής να είναι ο δικαιούχος / φορέας.

Σε άλλες καταλήξεις, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία βάση της πολιτικής του εκάστοτε αρμοδίου Μητρώου, ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

7.7 Μεταφορά ονόματος χώρου (αλλαγή καταχωρητή)

Η μεταφορά οποιουδήποτε ονόματος χώρου πραγματοποιείται μέσα από την Περιοχή Πελατών της Εταιρείας εφόσον το όνομα χώρου είναι σε κατάσταση η οποία επιτρέπει την μεταφορά του βάση των κανονισμών του αντίστοιχου Μητρώου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ονόματος χώρου και των κανονισμών του αρμόδιου Μητρώου, για παράδειγμα τα ονόματα χώρου .gr και .ελ μεταφέρονται άμεσα ενώ τα .com, .net, .info, κ.α. μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 10 ημέρες.

7.8 Λήξη ονόματος χώρου

Όταν ένα όνομα χώρου λήγει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, απενεργοποιείται και εισέρχεται σε περίοδο "καραντίνας", γνωστή και ως “grace period”, κατά την οποία μπορεί ακόμη να ανανεωθεί με την συνήθη διαδικασία. Η περίοδος αυτή διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ονόματος χώρου, ενδεικτικά:

 • Ονόματα χώρου κατάληξης .gr και .ελ : 15 ημέρες
 • Ονόματα χώρου gTLD : περίπου 30 ημέρες (ΜΗ εγγυημένη)

Μετά το πέρας της περιόδου καραντίνας, τα gTLD και ονόματα χώρου άλλων καταλήξεων, ενδέχεται εισέρθουν σε μία δεύτερη κατάσταση / περίοδο που ονομάζεται Redemption Grace Period (RGP) κατά την οποία μπορούν να ανακτηθούν (όχι εγγυημένα) από τον Πελάτη έναντι κάποιου τιμήματος (συνήθως 250 ευρώ + ΦΠΑ) ή να προωθηθούν σε υπηρεσίες δημοπρασίας (auctions) ονομάτων χώρου ή να πωληθούν απευθείας σε οποιονδήποτε τρίτο από τον συνεργαζόμενο καταχωρητή (Enom Inc) ή αρμόδιο Μητρώο, ανάλογα με τη δημοτικότητα και την εκτιμώμενη αξία του εκάστοτε ονόματος χώρου.

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ή επιρροή επί της παραπάνω διαδικασίας.

Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας ενός συγκεκριμένου ονόματος χώρου επικοινωνώντας με την Εταιρεία. Εάν δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας, το όνομα χώρου είτε εισέρχεται απευθείας σε περίοδο RGP, είτε διαγράφεται και αποδεσμεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε αρμοδίου Μητρώου.

7.9 Ανανέωση ονόματος χώρου

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρήγορη, επιτυχή και άνευ λαθών διαβίβαση / υποβολή των εντολών / αιτημάτων ανανέωσης στο εκάστοτε αρμόδιο Μητρώο, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων καταχωρητών (ENOM), παρ' όλα αυτά, ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει χειροκίνητα την επιτυχή ολοκλήρωση του όποιου αιτήματος ανανέωσης στο σύστημα WHOIS του Μητρώου υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκεται το εν λόγω όνομα χώρου και σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή αναντοιστιχία, να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία.

Γι'αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό ο Πελάτης να μεριμνά για την έγκαιρη ανανέωση των ονομάτων χώρου του αφήνοντας ένα ικανό περιθώριο ασφαλείας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη απόρροια μη διαβίβασης ή ολοκλήρωσης εντολής ανανέωσης, ακόμη και εάν αυτή έχει πληρωθεί από τον Πελάτη, ανεξαρτήτως εάν αυτή οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία των συστημάτων ή υποδομών της Εταιρείας, προμηθευτών της, συνεργατών της, ανθρώπινο λάθος ή παράλειψη, κακόβουλη παρέμβαση ή επίθεση τρίτων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.10 Ιδιαίτερες προϋποθέσεις ανανέωσης ονομάτων χώρου

Ορισμένες καταλήξεις ονομάτων χώρου παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τον χρόνο ανανέωσης τους πριν από την ημερομηνία λήξης τους, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αυτές είναι:

 • Τα .EU domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 5 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .DE domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 10 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .NL domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 10 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .AT domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .FR domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .LI domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CH domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CO domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον χρόνο ανανέωσης ονομάτων χώρου του εκάστοτε αρμοδίου Μητρώου βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη, επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση παροχής σχετικής ενημέρωσης ή προειδοποίησης.

7.11 Μεταφορά ονόματος χώρου σε άλλον πελάτη της Εταιρείας

Ο Πελάτης, εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει την μεταφορά της διαχείρισης (όχι της ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε ονόματος χώρου από τον λογαριασμό του στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας στον λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη της Εταιρείας υποβάλλωντας σχετικό αίτημα στην Εταιρεία.

Η μεταφορά της διαχείρισης ονόματος χώρου σε άλλον πελάτη είναι αμετάκλητη και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των μεταξύ τους συναλλασσόμενων πελατών, η Εταιρεία διεκπεραιώνει το σχετικό αίτημα χωρίς κανέναν περεταίρω έλεγχο ή εγγύηση.

7.12 Κωδικός εξουσιοδότησης

Ο κωδικός εξουσιοδότησης (EPP Code) κάθε ονόματος χώρου παρέχεται στον Πελάτη μέσω σχετικού συστήματος στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας.

7.13 Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Η διαδικασία μεταβίβασης (αλλαγή δικαιούχου / φορέα) ενός ονόματος χώρου διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη του προς μεταβίβαση ονόματος χώρου και τους κανονισμούς του αρμοδίου Μητρώου.

Μεταβίβαση ονομάτων χώρου .gr και .ελ

Αποτελεί χρεώσιμη πράξη και απαιτείται η συμπλήρωση ειδικών εντύπων και υπεύθυνων δηλώσεων τόσο από τον προηγούμενο όσο και από τον νέο ιδιοκτήτη του προς μεταβίβαση ονόματος χώρου.

Ο Πελάτης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μεταβίβασης ονομάτων χώρου κατάληξης .gr και .ελ επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Μεταβίβαση ονομάτων χώρου λοιπών καταλήξεων

Συνήθως απαιτείται απλή αλλαγή των στοιχείων καταχώρησης η οποία μπορεί να γίνει online από τον ίδιο τον Πελάτη χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Ο Πελάτης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μεταβίβασης ονομάτων χώρου λοιπών καταλήξεων επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

7.14 Ανακλήσεις / ακυρώσεις καταχωρήσεων, ανανεώσεων ή άλλων πράξεων ονομάτων χώρου

Συναλλαγές οι οποίες αφορούν ονόματα χώρου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κ.λπ.) θεωρούνται οριστικά ολοκληρωμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της Εταιρείας και την διαβίβαση της αντίστοιχης εντολής ή αιτήματος στο εκάστοτε αρμόδιο Μητρώο ή συνεργαζόμενο καταχωρητή (ENOM) από την Εταιρεία.

Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά η συναλλαγή θεωρείται οριστική και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των χρημάτων του.

Εξαίρεση αποτελούν οι νέες καταχωρήσεις ονομάτων χώρου κατάληξης .gr και .ελ. όπου ο Πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων για διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αρχική διαβίβαση του αιτήματος καταχώρησης στο Μητρώο εφόσον ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία.

7.15 Απενεργοποίηση ή διαγραφή ονόματος χώρου

Ένα όνομα χώρου μπορεί να διαγραφεί γιατί καταχωρήθηκαν λανθασμένα, αναληθή στοιχεία φορέα ή γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία WHOIS / φορέα / δικαιούχου εντός 15 ημερών απ’όταν αυτό ζητήθηκε από την Εταιρεία, το Μητρώο η τον συνεργαζόμενο καταχωρητή (ENOM) του οποίου η Εταιρεία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής / μεταπωλητής.

Με το πέρας των 15 ημερών, σε περίπτωση μη παροχής των ζητούμενων στοιχείων η ενεργειών, η Εταιρεία, ο συνεργαζόμενος καταχωρητής (ENOM) του οποίου η Εταιρεία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής / μεταπωλητής ή το αρμόδιο Μητρώο, μπορούν να προχωρήσουν σε διαγραφή του ονόματος χώρου.

Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα χώρου εισέρχεται σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold), παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο Πελάτης / φορέας αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία.

Περεταίρω, σε περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας, η Εταιρεία, ο συνεργαζόμενος καταχωρητής (ENOM) του οποίου η Εταιρεία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής / μεταπωλητής ή το αρμόδιο Μητρώο, μπορούν να παύσουν την λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) του ονόματος χώρου και να προχωρήσουν σε διαγραφή του σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

8. Απαγορευμένες χρήσεις

8.1 Εισαγωγή

Για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, διακομιστών, δικτύου και εν γένη των υποδομών της, η Εταιρεία περιορίζει ή απαγορεύει ορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις των υπηρεσιών της, τόσο καθολικά (σε όλες τις υπηρεσίες της) όσο και με διαφοροποιήσεις ανά υπηρεσία.

8.2 Καθολικά απαγορευμένες δραστηριότητες και χρήσεις υπηρεσιών

Οι παρακάτω δραστηριότητες και χρήσεις απαγορεύονται αυστηρά σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

 • Φιλοξενία οποιουδήποτε προγράμματος ή συστήματος port scanning, ping flooding, packet spoofing, DDOS, vulnerability scanning, PHP shells, κ.α.
 • Φιλοξενία κέντρου ελέγχου μολυσμένων υπολογιστών και συσκευών (botnet command and control center).
 • Φιλοξενία σελίδων phishing ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος υποκλοπής κωδικών πρόσβασης ή άλλων δεδομένων.
 • Φιλοξενία οποιουδήποτε συστήματος cryptocurrency mining, είτε το mining πραγματοποιείται σε υπηρεσίες, διακομιστές, δίκτυο ή λοιπή υποδομή της Εταιρείας είτε σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα επισκεπτών και χρηστών ιστοσελίδων ή εφαρμογών του Πελάτη.
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων ή εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων (file sharing) ή torrent trackers πλην των περιπτώσεων όπου ο διαμοιρασμός αφορά υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας του Πελάτη.
 • Φιλοξενία περιεχομένου που παραβιάζει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εργαλείων ή άλλων συστημάτων διευκόλυνσης της όποιας παραβίασης.
 • Φιλοξενία υλικού σκληρής πορνογραφίας, πορνογραφικό υλικό κάθε είδους που διαμοιράζεται χωρίς την ρητή άδεια / συναίνεση των εικονιζόμενων, υλικό παιδικής πορνογραφίας, πορνογραφικό υλικό κάθε είδους που προσομοιάζει ανηλίκους αλλά και παραπομπές σε υλικό αυτών των ειδών.
 • Φιλοξενία υβριστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου.
 • Φιλοξενία συστημάτων proxy και VPN οποιασδήποτε μορφής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Φιλοξενία υλικού, εργαλείων ή οδηγιών για την εισχώρηση σε υπολογιστικά συστήματα τρίτων (hacking).
 • Φιλοξενία περιεχομένου που εκθειάζει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση οποιασδήποτε παράνομης πράξης (απάτες, τρομοκρατία, κ.α.) ή εν γένη περιεχόμενο που αντιβαίνει στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
 • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα ή δεδομένα τρίτων μέσω του λογαριασμού του Πελάτη και η επίδοση μέσω αυτού σε οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια.
 • Αποστολή μαζικής αλληλογραφίας σε παραλήπτες που δεν έχουν δηλώσει ρητά την συναίνεση τους ή / και γενικότερη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας για την αποστολή μαζικής αλληλογραφίας.
 • Παράνομη συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ή πρόσκληση διενέργειας επιθέσεων οποιασδήποτε μορφής ή φύσης (DDOS, penetration testing, κ.α.) στις υπηρεσίες, διακομιστές, δίκτυο και λοιπές υποδομές της Εταιρείας.
 • Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης συστημάτων περιορισμού χρήσης πόρων ή ασφαλείας.
 • Οποιαδήποτε δραστηριότητα που θέτει ή δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, σταθερότητα ή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, διακομιστών, δικτύου ή λοιπών υποδομών της Εταιρείας.
 • Η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων.
 • Οποιαδήποτε άλλη, βλαπτική για τα συμφέροντα της Εταιρείας, κατά την κρίση της, δραστηριότητα.

Εάν ο Πελάτης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την συμμόρφωση των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή άλλων δεδομένων που φιλοξενεί στις υπηρεσίες της Εταιρείας με τις παραπάνω απαγορεύσεις, οφείλει να επικοινωνήσει, καλή τη πίστει, με την Εταιρεία για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης εφόσον δεν υφίσταται οποιασδήποτε μορφής παραβίαση του νόμου.

Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε καθολικά απαγορευμένης δραστηριότητας, χρήσης ή περιεχομένου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, στην διακριτική της ευχέρεια, άμεσου και άνευ προηγούμενης ενημέρωσης μερικής ή ολικής διαγραφής δεδομένων ή / και τερματισμού των υπηρεσιών που παρέχει στον Πελάτη, περίπτωση κατά την οποία δεν θα φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

8.3 Απαγορευμένες ή περιορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις υπηρεσιών Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Cloud Hosting

Οι παρακάτω δραστηριότητες και χρήσεις απαγορεύονται ή περιορίζονται στις υπηρεσίες Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Cloud Hosting.

 • Δημιουργία και χρήση εκατοντάδων ή χιλιάδων λογαριασμών e-mail, ftp, βάσεων δεδομένων, κ.α. χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Δημιουργία άνω των 300000 αρχείων και φακέλων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Radio ή video streaming χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων ή εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.
 • Χρήση επιπρόσθετων συστημάτων λήψης, αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης αντιγράφων ασφαλείας πέραν αυτών που παρέχει η Εταιρεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω ειδικών περιορισμών στην χρήση των υπηρεσιών Cloud SSD Basic, Cloud SSD PRO και Managed Cloud Hosting, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, στην διακριτική της ευχέρεια, μονομερούς και άνευ προηγούμενης ενημέρωσης απενεργοποίησης μέρους ή ολόκληρης της υπηρεσίας έως ότου αρθούν οι σχετικές παραβιάσεις, περίπτωση κατά την οποία δεν θα φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

8.4 Απαγορευμένες ή περιορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις υπηρεσιών Managed Cloud Server

Σημαντική μεταβολή παραμέτρων των services που εγκατέστησε και παραμετροποίησε η Εταιρεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.

Εγκατάσταση εφαρμογών ή services χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.Μεταβολή οποιασδήποτε ρύθμισης του συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (εάν υφίσταται) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω ειδικών περιορισμών στην χρήση των υπηρεσιών Managed Cloud Server, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, στην διακριτική της ευχέρεια, μονομερούς περιορισμού του εύρους υποστήριξης και διαχείρισης που η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη με την υπηρεσία, περίπτωση κατά την οποία δεν θα φέρει καμία ευθύνη, υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, υποχρέωση αποκατάστασης ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Πελάτη.

9. Πρόσβαση & διαχείριση

9.1 Ταυτοποίηση Πελάτη

Για οποιαδήποτε πράξη, κίνηση, διαχείριση υπηρεσιών, συναλλαγή, λήψη τεχνικής υποστήριξης, λήψη πληροφοριών ή εν γένει οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με το προσωπικό ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, απαιτείται ταυτοποίηση του Πελάτη η οποία πραγματοποιείται μέσω της εισόδου του τελευταίου στον ατομικό του λογαριασμό στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επίλεξε κατά την εγγραφή του στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας ή όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για την Εταιρεία, ο κάτοχος των στοιχείων εισόδου του Πελάτη στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας αυτομάτως θεωρείται ο Πελάτης ή πλήρως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Περεταίρω, ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να προσθέτει στον λογαριασμό του Χρήστες (Users) με δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στον λογαριασμό του με τα δικά τους ξεχωριστά στοιχεία εισόδου στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας.

Με την προσθήκη οποιουδήποτε Χρήστη, ο Πελάτης αυτομάτως παραχωρεί το δικαίωμα στον εν λόγω Χρήστη να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη, κίνηση, διαχείριση υπηρεσιών, συναλλαγή, λήψη τεχνικής υποστήριξης, λήψη πληροφοριών ή εν γένει οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με το προσωπικό ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για λογαριασμό του Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης, Χρήστης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο δεν διαθέτει τα στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό του Πελάτη στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε πράξη, κίνηση, συναλλαγή, επικοινωνία, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παροχή πληροφοριών ή εν γένει οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με τον φερόμενο Πελάτη, Πελάτη, χρήστη ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

9.2 Ταυτοποίηση Πελάτη κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία

Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πελάτη με την Εταιρεία, λόγω περιορισμών του μέσου, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση πέρα από κάθε αμφιβολία της ταυτότητας του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

Γι’ αυτό το λόγο, η Εταιρεία, κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή πληροφόρησης μέσω τηλεφώνου, δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση των στοιχείων (e-mail, όνομα, ΑΦΜ, διεύθυνση, κ.α.) που ο Πελάτης καταχώρησε στον λογαριασμό του στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) κατά την εγγραφή του ή όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν στο μέλλον.

Περεταίρω, οποιοδήποτε αίτημα του Πελάτη το οποίο υποβάλλεται τηλεφωνικά και κατά την κρίση της Εταιρείας δύναται να επηρεάσει αρνητικά τις υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εφαρμογές ή άλλα δεδομένα του Πελάτη ή απαιτεί την αποκάλυψη πιθανώς ευαίσθητων πληροφοριών, η Εταιρεία θα ζητήσει από τον Πελάτη την γραπτή υποβολή του αιτήματος για περεταίρω επαλήθευση και ταυτοποίηση.

9.3 Μεταβίβαση κυριότητας ή / και διαχείρισης υπηρεσιών σε τρίτους

Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης της κυριότητας ή / και διαχείρισης των υπηρεσιών του (και των δεδομένων τους) οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε τρίτο επιθυμεί.

Η μεταβίβαση, στο σκέλος που αφορά την Εταιρεία, πραγματοποιείται από την Εταιρεία κατόπιν εντολής του Πελάτη και περιλαμβάνει αποκλειστικά την μεταφορά της υπηρεσίας από τον λογαριασμό του Πελάτη στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) σε άλλον λογαριασμό στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) που ο Πελάτης θα υποδείξει στην Εταιρεία και όχι τυχόν επιπρόσθετες εξωτερικές εργασίες (συμβόλαια, escrow, αλλαγή φορέα στο εκάστοτε αρμόδιο Μητρώο για ονόματα χώρου, κ.α.) για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιοι είναι οι μεταξύ τους συναλασόμενοι.

Για την επιτυχή μεταβίβαση της κυριότητας ή / και διαχείρισης των υπηρεσιών απαιτείται η εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού (εάν δεν διαθέτει ήδη) στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) από τον νέο κύριο ή διαχειριστή των υπηρεσιών.

Όλες οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία κατόπιν εντολής του Πελάτη θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες.

9.4 Ανάκτηση πρόσβασης στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας

Σε περίπτωση που ο Πελάτης απολέσει τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του στην Περιοχή Πελατών της Εταιρείας μπορεί να προχωρήσει αυτόνομα σε ανάκτηση του μέσω σχετικού αυτοματοποιημένου συστήματος επαναφοράς που παρέχει η Εταιρεία το οποίο αποστέλλει σύνδεσμο επαναφοράς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο Πελάτης κατά την εγγραφή του στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) ή όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στο μέλλον.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή, όπως π.χ. λόγω απώλειας πρόσβασης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πελάτης δήλωσε κατά την αρχική του εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας ή όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στο μέλλον, ο Πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να ζητήσει εναλλακτικό τρόπο επαναφοράς για τον οποίο απαιτούνται:

Παροχή όλων των στοιχείων του Πελάτη (διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αλληλογραφίας, κ.α.) όπως αυτά αποτυπώνονται στον λογαριασμό του Πελάτη στην Περιοχή Πελατών κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος επαναφοράς πρόσβασης.

Παροχή οποιασδήποτε άλλης αναγνωριστικής πληροφορίας ή επιπρόσθετης επιβεβαίωσης η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει κατά την κρίση της, όπως π.χ. αποκόμματα παλαιότερων συναλλαγών εξόφλησης χρεώσεων υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη ή / και την διενέργεια τηλεφωνικής επικοινωνίας από ή πρός τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που ο Πελάτης δήλωσε κατά την εγγραφή του στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) ή όπως αυτός επικαιροποιήθηκε στο μέλλον.

Υπογραφή online υπεύθυνης δήλωσης από τον Πελάτη μέσω του σχετικού συστήματος στο gov.gr που να βεβαιώνει την ταυτότητα και το δικαίωμα πρόσβασης του, σε περίπτωση νομικού προσώπου η συγκεκριμένη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από ισχύων πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Ακόμη και εάν εκπληρωθούν όλα τα παραπάνω προαπαιτούμενα για την εναλλακτική ανάκτηση πρόσβασης, η Εταιρεία, κατά την κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα άρνησης επαναφοράς πρόσβασης.

9.5 Διαχείριση αμφισβητήσεων / διεκδικήσεων κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων και αιτημάτων πρόσβασης τρίτων

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της ιδιοκτησίας, του δικαιώματος διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί ονομάτων χώρου που έχουν καταχωρηθεί μέσω της Εταιρείας ή ιστοσελίδων, εφαρμογών, λογαριασμών e-mail ή άλλων δεδομένων που φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, υποδομές ή δίκτυο της Εταιρείας.

Με την εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης πελατών της Εταιρείας (Περιοχή Πελατών) ή την καθ' οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο κατά της κριτήρια της Εταιρείας από αυτόν πρόσωπο, δηλώνει, βεβαιώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που έχει παράσχει κατά την εγγραφή του ή όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί, είναι πλήρη και αληθή και ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτων.

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εμπλακεί ή να συμμετάσχει στην επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων που διεκδικούν την κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί υπηρεσιών, ονομάτων χώρου, ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμών e-mail ή άλλων δεδομένων που φιλοξενούνται στις υπηρεσίες, υποδομές ή δίκτυο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κάποιο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διεκδικεί την κυριότητα ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ονόματα χώρου, ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμούς e-mail ή άλλα δεδομένα, η Εταιρεία θα τον παραπέμψει στα Ελληνικά δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς, αφήνοντας την κατάσταση ως έχει εκτός και εάν η Εταιρεία λάβει διαφορετική εντολή από τον Πελάτη (παραχώρηση πρόσβασης, μεταφορά ή μεταβίβαση) ή είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει διαφορετικά βάση της κείμενης νομοθεσίας, απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.

10. Συναλλαγές

10.1 Διαδικασία τιμολόγησης / εξοφλησης παραγγελιών και ανανέωσης υπηρεσιών

Για κάθε νέα παραγγελία ή ανανέωση υφιστάμενης υπηρεσίας, η Εταιρεία εκδίδει προτιμολόγιο / αναφορά χρέωσης η οποία αποστέλλεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πελάτης δήλωσε κατά την εγγραφή του στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας ή όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στο μέλλον.

Το εκάστοτε προτιμολόγιο / αναφορά χρέωσης που η Εταιρεία εκδίδει και αποστέλλει στον Πελάτη δεν αποτελεί νόμιμο παραστατικό αλλά έγγραφο ενημέρωσης που γνωστοποιεί στον Πελάτη το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλει για την εξόφληση κάποιας νέας παραγγελίας ή την ανανέωση κάποιας υφιστάμενης υπηρεσίας που του παρέχει η Εταιρεία.

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται και να εξοφλεί τα εκκρεμή προτιμολόγια / αναφορές χρέωσης του μέσα από τον λογαριασμό του στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας.

Τα τελικά νόμιμα παραστατικά κάθε συναλλαγής εκδίδονται εντός 3 ημερών από την επιβεβαιωμένη ολική εξόφληση οποιουδήποτε προτιμολογίου / αναφοράς χρέωσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πελάτης δήλωσε κατά την εγγραφή του στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας ή όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στο μέλλον.

Όλα τα τελικά νόμιμα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για τις συναλλαγές του Πελάτη με την Εταιρεία είναι διαθέσιμα προς μεταφόρτωση μέσα από τον λογαριασμό του Πελάτη στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας.

10.2 Υποστηριζόμενοι τρόποι πληρωμής

Η Εταιρεία δέχεται πληρωμές για την εξόφληση παραγγελιών και την ανανέωση υπηρεσιών μέσω:

 • Πιστωτική / χρεωστική κάρτα
 • PayPal
 • Τραπεζική μεταφορά, κατάθεση ή έμβασμα
 • Πιστωτικό υπόλοιπο Πελάτη

10.3 Χρόνος πίστωσης πληρωμών

Οι πληρωμές μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, PayPal ή πιστωτικού υπολοίπου που πραγματοποιούνται μέσα από την Περιοχή Πελατών της Εταιρείας πιστώνονται αυτόματα σε πραγματικό σχεδόν χρόνο.

Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής μεταφοράς, κατάθεσης ή εμβάσματος σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας πιστώνονται χειροκίνητα από το λογιστήριο της Εταιρείας και μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 72 ώρες για την επιβεβαίωση τους.

Για συναλλαγές οι οποίες αφορούν χρονικά ευαίσθητες παραγγελίες ή ανανεώσεις υπηρεσιών (π.χ. επικείμενη λήξη), ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη του κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής τους παραπάνω χρόνους πίστωσης συναλλαγών.

10.4 Ειδικοί όροι συναλλαγών μέσω τραπεζικής μεταφοράς, κατάθεσης ή εμβάσματος

Οι συναλλαγές μέσω τραπεζικής μεταφοράς, κατάθεσης ή εμβάσματος διέπονται από τους παρακάτω ειδικούς όρους:

Ο Πελάτης οφείλει στο πεδίο εισαγωγής περιγραφής / μηνύματος της συναλλαγής να αναγράφει τον αριθμό προτιμολογίου / αναφοράς χρέωσης υπέρ της οποίας προορίζεται η πληρωμή του με σκοπό την ταχύτερη αναγνώριση και πίστωση της από το λογιστήριο της Εταιρείας.

Όλα τα έξοδα συναλλαγών επιβαρύνουν τον Πελάτη, γι’αυτό τον λόγο η Εταιρεία διαθέτει λογαριασμούς σε όλες τις μεγάλες Ελληνικές τράπεζες και παροτρύνει τον Πελάτη να χρησιμοποιεί, όποτε αυτό είναι εφικτό, λογαριασμό στην ίδια τράπεζα για την αποφυγή επιπρόσθετων εξόδων συναλλαγής.

Όλες οι πληρωμές μέσω τραπεζικής μεταφοράς, κατάθεσης ή εμβάσματος πιστώνονται χειροκίνητα από την Εταιρεία, για την επίσπευση της πίστωσης τους συστήνεται ο Πελάτης να αποστέλλει το απόκομμα / καταθετήριο της συναλλαγής του στο accounting@fastpath.gr.

10.5 Δικαίωμα ελέγχου και ελαχιστοποίησης συναλλακτικού κινδύνου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την προέλευση οποιασδήποτε πληρωμής εάν υποψιάζεται ή έχει βάσιμα στοιχεία πως σχετίζεται με προσπάθεια παραπλάνησης ή εξαπάτησης της Εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, η Εταιρεία, στην διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να καθυστερήσει ή να αρνηθεί ολοσχερώς την παράδοση ή ανανέωση της υπηρεσίας για την οποία προοριζόταν η υπό έλεγχο πληρωμή, περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα αποκλειστικά στον αρχικό λογαριασμό ή μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.

Περεταίρω, ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία, έγγραφο ή αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ζητηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου ή την επιστροφή της υπό έλεγχο πληρωμής.

10.6 Επιστροφή χρημάτων

Η Εταιρεία παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης οποιασδήποτε συνδρομητικής υπηρεσίας που παρέχει στον Πελάτη για οποιοδήποτε προσωπικό, αντικειμενικό ή υποκειμενικό λόγο.

Η συγκεκριμένη εγγύηση επεκτείνει το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή διάρκειας 14 ημερών (άρθρο 4 § 10 ν.2251/1994, ΚΥΑ Ζ1-891/2013) προς όφελος του Πελάτη.

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων της Εταιρείας υπόκειται στους ακόλουθους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 • Ο Πελάτης υποχρεούται να υποβάλει γραπτά το αίτημα του στην Εταιρεία εντός της σχετικής προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος, εκπρόθεσμα αιτήματα δεν ικανοποιούνται.
 • Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχεται σε όλες τις συνδρομητικές υπηρεσίες της Εταιρείας για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της αρχικής ενεργοποίησης τους με μοναδική εξαίρεση τις νέες καταχωρήσεις ή ανανεώσεις ονομάτων χώρου (εκτός και εάν προβλέπεται ειδική διαδικασία ανάκλησης από το εκάστοτε αρμόδιο Μητρώο).
 • Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχεται αποκλειστικά για τις πρώτες 30 ημέρες από την αρχική ενεργοποίηση της εκάστοτε συνδρομητικής υπηρεσίας και δεν ανανεώνεται με την ανανέωση, αναβάθμιση, υποβάθμιση, μετατροπή ή τον καθ’οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση της υπηρεσίας.
 • Η συνδρομητική υπηρεσία για την οποία υποβάλλεται το αίτημα επιστροφής χρημάτων απενεργοποιείται άμεσα και τα δεδομένα της καταστρέφονται με την λήψη και επιβεβαίωση του αιτήματος του Πελάτη από την Εταιρεία.
 • Εάν η συνδρομητική υπηρεσία για την οποία ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης / επιστροφής χρημάτων συνοδεύεται από επιπρόσθετες, συμπληρωματικές εφάπαξ υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν άνευ χρέωσης στον Πελάτη όπως π.χ. εγκατάσταση και προετοιμασία (όχι αυτοματοποιημένη παράδοση υπηρεσίας), μεταφορά (ιστοσελίδων, εφαρμογών, δεδομένων, κ.α.) ή βελτιστοποίηση επιδόσεων, τότε το κόστος (εργατοώρες * κόστος τιμοκαταλόγου ανά εργατοώρα) παροχής αυτών θα παρακρατείται από το προς επιστροφή ποσό της κύριας συνδρομητικής υπηρεσίας καθώς η άνευ χρέωσης παροχή τους είναι εφικτή μόνο υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της συνδρομητικής υπηρεσίας.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης / εγγύηση επιστροφής χρημάτων μπορεί να ασκηθεί μόνο 1 φορά ανά 30 ημερολογιακές από τον Πελάτη σε συνδρομητική υπηρεσία της επιλογής του για την αποφυγή τυχόν καταχρηστικών συμπεριφορών.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης / εγγύηση επιστροφής χρημάτων του Πελάτη καταργείται ή περιορίζεται, στην κρίση της Εταιρείας, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης.
 • Δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής κύκλου χρέωσης συνδρομητικής υπηρεσίας σε μικρότερο χρονικό διάστημα (π.χ. μηνιαία χρέωση από ετήσια), η όποια αλλαγή σε μικρότερο κύκλο χρέωσης εφαρμόζεται αποκλειστικά μετά την ανάλωση του όποιου υπολειπόμενου χρόνου συνδρομής.
 • Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην αρχική μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης.

11. Επεξεργασία δεδομένων

11.1 Εισαγωγή

Η Εταιρεία, για την επιτυχή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να επεξεργαστεί πληροφορίες που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»), ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) όπως:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση e-mail
 • Διεύθυνση IP
 • Επαγγελματική δραστηριότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επωνυμία
 • Όνομα χρήστη
 • Κωδικός

ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης ή / και την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η Εταιρεία θα αποκαλείται «Εκτελών την Επεξεργασία» και ο Πελάτης «Υπεύθυνος Επεξεργασίας».

11.2 Εύρος επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να Επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας τόσα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όσα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και όσα μπορεί να συμφωνήσουν μεταγενέστερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

11.3 Σκοπός επεξεργασίας

Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποκλειστικά για τον σκοπούς της σύμβασης και μόνο υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός αν έννομη υποχρέωση του δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας του επιβάλει άλλη υποχρέωση.

11.4 Τρόπος διαχείρισης και καταστροφής αχρείαστων, επιπρόσθετων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα Επεξεργασία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εν συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά.

Ρητά συμφωνείται πως δεν απαιτείται σχετική έγκριση ή άλλη απάντηση επί της εν λόγω γνωστοποίησης και αν τέτοια υπάρξει, ο Εκτελών την Επεξεργασία μπορεί να μη τη λάβει υπόψιν.

11.5 Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους αποδέκτες

Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους αποδέκτες εντός και εκτός της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης όπως π.χ. διαβίβαση δεδομένων στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ για την κατοχύρωση ονομάτων χώρου .gr ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την κατοχύρωση ονομάτων χώρου άλλων μητρώων.

11.6 Διαχωρισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χωριστά από δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου.

11.7 Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται εγγυώνται επίπεδο προστασίας το οποίο είναι κατάλληλο σε σχέση με το είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

11.8 Κατάρτιση προσωπικού

Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει πως το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα προκειμένου ο Εκτελών την Επεξεργασία να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του.

11.9 Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής βοήθειας σε περίπτωση Παραβίασης Δεδομένων

Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση μόλις αποκτά γνώση κάθε ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»).

Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει περαιτέρω Παραβιάσεις Δεδομένων.

Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε πιθανής περαιτέρω επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και τα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί συνέπεια της. Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία την οποία διαθέτει και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων.

Περεταίρω, ο Εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε εφικτή βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφορικά με την υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές και τα Υποκείμενα των Δεδομένων σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας (υποχρέωση γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

11.10 Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αμέσως, εάν πιστεύει ότι η κάποια επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει ή θα προβεί συνεπάγεται ή μπορεί να συνεπάγεται παράβαση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και δεν υποχρεούται να την εκτελέσει αν δε λάβει απάντηση ή παρά την απάντηση που έλαβε εξακολουθεί να ευλόγως να θεωρεί ότι η εν λόγω επεξεργασίας συνιστά παράβαση της νομοθεσίας.

11.11 Καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή όταν το ζητήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία μπορεί να διαγράψει όλα τα δεδομένα και προϊόντα εργασίας που παρήχθησαν.

11.12 Μέγιστο ύψος αποζημίωσης

Ρητά συμφωνείται πως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλον όρο της παρούσας σύμβασης, η ευθύνη του Εκτελούντος την επεξεργασία για αποζημίωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εξαιτίας οποιασδήποτε αιτίας που μπορεί να πηγάζει ή να συνδέεται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο με την αποθήκευση ή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τιμήματος της σύμβασης. Το παραπάνω συνολικό μέγιστο όριο αποζημίωσης ισχύει ακόμα και όταν το δικαίωμα αποζημίωσης του αναθέτοντος εδράζεται σε παραπάνω από μια αιτίες, αξιώσεις ή νομικές βάσεις.

12. Νομικά θέματα

12.1 Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι όροι της παρούσας σύμβασης συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

12.2 Ακυρότητα όρων σύμβασης

Σε περίπτωση που κάποιος όρος ή πρόβλεψη της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων, περεταίρω, η Εταιρεία και ο Πελάτης υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντικατάσταση τους με άλλους που θα προσεγγίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

12.3 Συμβάσεις, όροι χρήσης και άδειες χρήσεις τρίτων

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Πελάτη λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων, είτε με την ιδιότητα του διανομέα / αντιπροσώπου / μεταπωλητή είτε ως αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών της (π.χ. πίνακας ελέγχου). Ο Πελάτης δηλώνει πως έχει διαβάσει, συμφωνεί και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης των τρίτων παρόχων.

12.4 Τροποποίηση όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς ειδοποίηση τους όρους της παρούσας σύμβασης και είναι υποχρέωση του Πελάτη να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στον σύνδεσμο https://fastpath.gr/terms/.

12.5 Αποδοχή όρων, συναίνεση και δέσμευση

Ο Πελάτης ρητώς δεσμεύεται με την παρούσα ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Επιπροσθέτως, δηλώνει και δεσμεύεται πως:

 1. συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και
 2. απέχει από κάθε παράνομη ή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου dnhost.gr και των υπηρεσιών/προϊότων της Εταιρίας.

Η αποδοχή και η συναίνεση του Πελάτη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης, εκφράζεται, πιστοποιείται, τεκμαίρεται και δηλώνεται υπεύθυνα με:

 1. Το πάτημα του ποντικιού του Πελάτη στο κουτάκι / διαδικτυακό σύνδεσμο (link) "Έχω διαβάσει, συμφωνώ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης" ή/και σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή σχετική δήλωση αποδοχής και συναίνεσης στην ιστοσελίδα ή το σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας.
 2. Την εγγραφή του Πελάτη στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας.
 3. Την υποβολή δεδομένων οποιασδήποτε φύσης και μορφής στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 4. Την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο χρήση των ιστοχώρων ή / και υπηρεσιών της Εταιρείας.

12.6 Ισχύς σύμβασης

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν και υπερτερούν έναντι κάθε άλλης προφορικής ή γραπτής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης του Πελάτη και την Εταιρία. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

12.7 Διακοπή υπηρεσιών / λύση σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να διακοπεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς αιτία. Σε περίπτωση που η διακοπή υπηρεσιών / λύση της σύμβασης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καμία επιστροφή χρημάτων για το υπολειπόμενο προπληρωμένο χρονικό διάστημα από την ημέρα διακοπής έως την κανονική ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Για την διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς μέσω του λογαριασμού του στο σύστημα διαχείρισης πελατών (Περιοχή Πελατών) της Εταιρείας.

Με την λήψη του αιτήματος διακοπής υπηρεσιών, η Εταιρεία, στην διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να τις διακόψει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να προχωρήσει σε διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή δυνατότητα ανάκτησης.

Η διακοπή / λήξη της παρούσας σύμβασης ή / και των υπηρεσιών του Πελάτη δεν θα έχει καμία επίπτωση επί τυχόν όρων και προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης των οποίων η ισχύς εκτείνεται και πέραν της εν λόγω διακοπής / λήψης, θα συνεχίσουν να ισχύουν.

12.8 Δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://fastpath.gr καθώς και των υποσελίδων της, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών και κειμένων μεταξύ άλλων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία the Εταιρείας η χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγου περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.