×

1. Εισαγωγή / Ορισμοί

1.1 Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα https://fastpath.gr αποτελεί τον διαδικτιακό τόπο διάθεσης των υπηρεσιών φιλοξενίας και κατοχύρωσης ονομάτων χώρου της εταιρίας FASTPATH IKE ή οποία στο εξής θα αναφέρεται ώς «FASTPATH» ή ως «η Εταιρία». Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για χρήση του διαδικτιακού τόπου https://fastpath.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία θα αναφέρονται στο εξής ώς «ο Πελάτης».

1.2 Αποδοχή Όρων

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της FASTPATH καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρεία.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

2.1 Ιδιοκτησία Περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://fastpath.gr καθώς και των υποσελίδων της, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών και κειμένων μεταξύ άλλων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία the Εταιρίας η χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης.

2.2 Απαγορεύσεις Διανομής

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγου περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους

3. Πολιτική Ασφάλειας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

3.1 Εισαγωγή

H Εταιρία με επωνυμία “FASTPATH IKE”, είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου και στο εξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρία» ή «FASTPATH».

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή επισκέπτες των ιστοσελίδων της  αναφέρονται ως “ο Πελάτης” ή «Πελάτες», ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

H FASTPATH αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών και Πελατών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας ή/και Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται εδώ και εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί έμπρακτα την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία μας.

3.2 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «FASTPATH IKE» που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και ΔΟΥ Βύρωνα, η οποία εκπροσωπείται από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία μπορεί να γίνει α) μέσω τηλεφώνου στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.

3.3 Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και κατοχύρωσης ονομάτων χώρου καθώς και τεχνική υποστήριξης για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της FASTPATH.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως γνώμονα:

 • Τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
 • Τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • Τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://fastpath.gr, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),

συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

3.4 Ποιά Δεδομένα Συλλέγουμε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της.

Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους Πελάτες με τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε φόρμας της ιστοσελίδας, με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων της Εταιρείας ή/και όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας αυτομάτως συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα απαραίτητα για την μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου.

Ειδικότερα, αντικείμενο επεξεργασίας τυγχάνουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης / ταυτοποίησης του Πελάτη με διαφοροποιήσεις αναλόγως αν πρόκειται για απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας η παραγγελία/ανανέωση υπηρεσίας που παρέχει η Εταιρεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση e-mail
 • Διεύθυνση IP
 • Κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επαγγελματική δραστηριότητα,
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επωνυμία
 • Όνομα χρήστη (username)
 • Κωδικός (password) (κρυπτογραφημένο)

3.5 Σκοποί Επεξεργασίας – Συλλογής Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται απο τους Πελάτες στην FASTPATH περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια και η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης καθώς και για την συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας και χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την FASTPATH, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του.

3.6 Κοινοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Κατοχύρωση Ονομάτων Χώρου

Για τους σκοπούς καταχώρησης των domain names εκτός των καταλήξεων σε «.gr» αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρησης, κατά τα προεκτεθέντα, είναι οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία καταχωρητές – οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται εκτός της Ε.Ε.- και τα αντίστοιχα μητρώα, ανάλογα με τις καταλήξεις των domain names που καταχωρούνται. Ορισμένα από τα μητρώα επίσης βρίσκονται εκτός της Ε.Ε.

Γίνεται μνεία ότι σχετικά με τις Η.Π.Α. υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. «Privacy Shield» σχετικά με τη μεταφορά και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς καταχώρησης των domain names σε κατάληξη «.gr» αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρησης, κατά τα προεκτεθέντα, είναι το Μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός από τις προβλεπόμενες στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιπτώσεις για άρση του απορρήτου.

3.7 Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της ιστοσελίδας η του Πελάτη της Εταιρείας θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, της παροχής από την εταιρεία υπηρεσιών και για τους σκοπούς της φορολογικής νομοθεσίας και της απόδειξης των συναλλαγών για διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

3.8 Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η FASTPATH, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου https://fastpath.gr δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιαστούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους Οργανισμούς όπου είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο πελάτης:

 • Για την κατοχύρωση domain names: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Για την φιλοξενία ιστοσελίδων: Σε κανένα τρίτο οργανισμό, εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τεχνικός τρίτου κατασκευαστή να έχει περιορισμένη χρονικά κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών.
 • Στο λογιστικό της γραφείο ή σε συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο για την τήρηση των βιβλίων μας και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.

Οι εργαζόμενοι της FASTPATH μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Αν κάποιος Πελάτης ζητήσει από υπάλληλο της Εταιρείας να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει από την FASTPATH (πχ λειτουργία του ιστότοπού του), τότε ο εκπρόσωπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο (ανάλογα με τη διαβάθμισή του) το εύρος των τεχνικών και διαδικτυακών πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του Πελάτη.

3.9 Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH η φορητότητα των δεδομένων του Πελάτη
 • Παρέχεται απο την FASTPATH το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και με περιθώριο για παράταση κατά 2 ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

3.10  Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των Πελατών, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

3.11 Γνωστοποίηση Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων

H εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά, η εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική Αρχή σχετικώς εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

3.12 Πρόσθετες Διευκρινίσεις για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, email, κ.λπ.

Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα της Εταιρίας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

3.13 Άρνηση Χρήσης Cookies

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

3.14 Μάρκετινγκ, Διαφημίσεις και Άλλες Ιστοσελίδες

Η FASTPATH συνεργάζεται με εταιρείες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- της Google και του Facebook, για την τοποθέτηση και παρακολούθηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων. Όπως και οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι, τοποθετεί διαφημίσεις που νομίζει ότι θα είναι πιο συναφείς με τους πελάτες της.

Οι διαφημιστικές εταιρείες διαδικτύου που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν υπόκεινται στη δήλωση πολιτικής ασφάλειας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της FASTPATH. Πολλές από αυτές τις εταιρείες παρέχουν τρόπους για αποφυγής στοχευμένων διαφημίσεων που παρέχονται από ή μέσω αυτών.

Οι διαφημιστικές καμπάνιες αυτές βασίζονται σε μη προσωπικές, ανωνυμοποιημένες  πληροφορίες που συλλέγονται για τον Πελάτη.

3.15 Υποβολή Καταγγελίας/Διαμαρτυρίας/Εναντίωσης

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην FASTPATH IKE που εδρεύει στον Βύρωνα Αθήνας (Λυδίας 3, 16231) με ΑΦΜ 801041079 και ΔΟΥ Βύρωνα, η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κο Αλέξανδρο Πανταζόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών.

Η επικοινωνία με την Εταιρία μπορεί να γίνει α) μέσω τηλεφώνου στο 210-220-8929, β) μέσω email στο info@fastpath.gr και γ) ταχυδρομικά: Λυδίας 3, Βύρωνας, 16231.

4. Ευθύνη Εταιρείας - Όλες οι Υπηρεσίες

4.1 Καταλληλότητα Υλικού  

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Δήλωση Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων ή εφόσον υπάρχει σοβαρή υπόνοια παράβασης των όρων χρήσης.

4.2 Εύρος Υποστήριξης (Γενικό)

Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση,να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες domain name ή web hosting (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οδηγιών υποστήριξης που θα δοθούν στον Πελάτη.

4.3 Έλεγχος & Αξιοπιστία Περιεχομένου

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της.

Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

4.4 Ευθύνη Ακρίβειας Πληροφοριών

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

4.5 Ευθύνη Εταιρίας Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή απώλειας δεδομένων και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.

4.6 Συμβατότητα & Αναβαθμίσεις

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.NET, Perl, Zend, Ioncube κλπ.

Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη ειδικά σε περιπτώσεις που προκύπτουν περιστατικά ασφαλείας που θα θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του ειδικά με ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) τον κώδικα PHP, κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διαφόρων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρείας.

4.7 Ευθύνη Αντιγράφων Ασφαλείας  

Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί δικό του αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την επαναφορά backup. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore.

4.8 Εισαγγελικές Παρεμβάσεις & Αιτήματα Αρχών  

Η Εταιρία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρείας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

4.9 Ευθύνη Εκτέλεσης Παραγγελίας

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

4.10 Προσαρμογή Υπηρεσιών από Τρίτους Προμηθευτές

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει προς τον Πελάτη μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των τρεχουσών προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

5. Ειδικοί Όροι Υπηρεσιών Cloud SSD Basic & Cloud SSD Pro

5.1 Ορισμός Υπηρεσίας

Με τον όρο Cloud SSD Hosting Basic και Pro εφεξής Cloud SSD Hosting, εννοείται η φιλοξενία πολλαπλών ιστοσελίδων πελατών στον ίδιο φυσικό ή εικονικό (virtualization) server ή στο ίδιο σύμπλεγμα φυσικών ή εικονικών server (virtual cluster). Όλοι οι πόροι του server (CPU, μνήμη RAM, χώρος σκληρού δίσκου, I/O, traffic) καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες του όπως, Web, Mail, FTP, mySQL/mariaDB server, μοιράζονται μεταξύ των ιστοσελίδων λειτουργώντας ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα.

5.2 Χρήση και Υπερκατανάλωση Πόρων

Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, Traffic, κτλ) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο Cloud SSD Hosting που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση πακέτου φιλοξενίας.

Σε περίπτωση που η φιλοξενία φτάσει τα μέγιστα όρια πόρων η λειτουργία του website διακόπτεται αυτόματα από τον αρμόδιο μηχανισμό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένος σε κάθε server που φιλοξενεί Cloud SSD Hosting πακέτα.

Η λειτουργία του website επανέρχεται έπειτα από την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων. Η FASTPATH δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την εύρεση λύσης ή της πηγής της υπερκατανάλωσης των πόρων από την φιλοξενία καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του Πελάτη ή/και του διαχειριστή/προγραμματιστή του website.

Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί στην διακριτική της ευχέρεια να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

Στην περίπτωση των διαφημιζόμενων ως unmetered πόρων ή πόρων στους οποίους δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ορίων (CPU, RAM, I/O, κλπ) ώς όριο ορίζεται το 400% του μέσου όρου χρήσης άλλων πελατών στο ίδιο πακέτο υπηρεσιών hosting.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση traffic από τρίτους παράγοντες όπως robots, κακόβουλων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από παραβίαση του website και αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Η FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εκάστοτε φιλοξενία που βρίσκονται στους shared hosting servers της για υπερβολική χρήση δίσκου, traffic και λοιπών πόρων (CPU, RAM, κτλ.) που αντίκεινται στους παρόντες όρους και να προβαίνει σε ενέργειες απομάκρυνσης ή διαγραφής τυχόν απαγορευμένου περιεχομένου ή σε απενεργοποίηση της αντίστοιχης φιλοξενίας κατά βούληση ή κατ’ απαίτηση αρμόδιας αρχής.

Η FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε ιστοσελίδας από τις υποδομές της κρίνει ότι βλάπτει τα συμφέροντα της ακόμη και αν δεν αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης.

5.3 Μεταφορά Ιστοσελίδων και Περιεχομένου από Άλλο Πάροχο Φιλοξενίας

Στις υπηρεσίες Cloud SSD Hosting δεν υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της FASTPATH για την μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο.

Η εργασία μεταφοράς παρέχεται δωρεάν και κατόπιν συνεννόησης με τον Πελάτη και μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, κάτι που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο από το τεχνικό τμήμα της FASTPATH.

Κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μεταφορά περιεχομένου (δωρεάν ή μη) από την FASTPATH είναι να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ήδη υπάρχουσα φιλοξενία ή τα δεδομένα της με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

 • Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία εισόδου του Πίνακα Ελέγχου της προηγούμενης φιλοξενίας
 • Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του root user της προηγούμενης φιλοξενίας
 • Να είναι διαθέσιμο αρχείο backup (χειροκίνητο ή αυτόματο) με τα πλήρη δεδομένα που πρέπει να μεταφερθούν

Μοναδική αρμοδιότητα της FASTPATH για την εργασία μεταφοράς περιεχομένου είναι να αντιγράψει τα δεδομένα πλήρως και ακριβώς όπως είναι από την προηγούμενη φιλοξενία στο πακέτο Cloud SSD Hosting που ενεργοποιήθηκε από τον Πελάτη στις υποδομές της FASTPATH. Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί τους παρακάτω βασικούς ελέγχους σε επίπεδο περιεχομένου:

 • Έλεγχος των δικαιωμάτων (permissions) σε αρχεία και φακέλους.
 • Έλεγχος ορθής σύνδεσης του website με τη βάση δεδομένων. Επιβεβαιώνεται ότι τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων (όνομα βάσης, όνομα χρήστη βάσης, κωδικός χρήστη βάσης) είναι σωστά δηλωμένα στο αρχείο με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (configuration file).
 • Επιβεβαίωση ότι έχει μεταφερθεί το πλήρες σύνολο των δεδομένων (αρχεία, βάσεις δεδομένων, emails) και οτι δεν υπάρχουν απώλειες.

Κάθε άλλος έλεγχος καθώς και η αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών ώστε να λειτουργεί το website κατά τον αναμενόμενο τρόπο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του Πελάτη ή/και του προγραμματιστή/διαχειριστή του website.

Ο Πελάτης αποδέχεται οτι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων και παραπάνω αναφερόμενων ενεργειών από πλευράς της FASTPATH και συμφωνεί ότι η FASTPATH ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του website.

Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

5.4 Πρόσβαση Στον Πίνακα Ελέγχου

Η FASTPATH γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του και να ανεβάσει το περιεχόμενο του website του στο Διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, η FASTPATH οφείλει να κοινοποιήσει στον Πελάτη τις ρυθμίσεις e-mail προκειμένου ο Πελάτης να μπορεί να αποστείλει και να παραλάβει e-mails μέσω των τοπικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail clients) που χρησιμοποιεί στις προσωπικές συσκευές του (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κτλ).

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει στην FASTPATH άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στον server, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η FASTPATH να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

5.5 Μη Ασφαλείς Φιλοξενίες

Σε περίπτωση που η FASTPATH εντοπίσει φιλοξενίες που περιέχουν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (πχ Joomla, WordPress κ.α.) που δεν έχουν ενημερωθεί ή/και περιέχουν κώδικα με κενά ασφαλείας, επικοινωνεί άμεσα με τον Πελάτη και τον ενημερώνει για τις ενέργειες αναβάθμισης στις οποίες πρέπει να προβεί.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η FASTPATH θα προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίησης της φιλοξενίας (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και μέχρι ο Πελάτης να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αναβάθμιση και να καλύψει τα κενά ασφαλείας.

5.6 Αντίγραφα Ασφαλείας (Backups)

5.6.1 Τα αντίγραφα ασφαλείας της υπηρεσίας Cloud SSD Basic και Cloud SSD Pro δημιουργούνται με αυτόματη διαδικασία και βρίσκονται αποθηκευμένα σε εξωτερικό Server της FASTPATH. Τα συγκεκριμένα backups αποσκοπούν, κατά βάση, στη χρήση τους από την FASTPATH σε περίπτωση συνολικής βλάβης του server οπότε και θα πρέπει οι φιλοξενίες να επανέλθουν σε νέο server μέσω των backups.

5.6.2 Για λόγους εξυπηρέτησης του Πελάτη, η FASTPATH προσφέρει πρόσβαση στα αποθηκευμένα για δική της χρήση backups μέσω του πίνακα ελέγχου της εκάστοτε φιλοξενίας ώστε να μπορεί ο Πελάτης να κατεβάσει κάποιο από αυτά στον υπολογιστή του και να το χρησιμοποιήσει κατά βούληση.

5.6.3 Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η πρόσβαση στα αυτόματα backups της FASTPATH να διακοπεί χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και χωρίς υποχρέωση από την FASTPATH για επαναφορά πρόσβασης.

5.6.4 Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα backups της FASTPATH αλλά να μεριμνά για την διατήρηση δικών του αντιγράφων ασφαλείας σε ημερομηνίες που τον εξυπηρετούν σε δικό του υπολογιστικό σύστημα.

Η FASTPATH μπορεί να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και τον τρόπο λειτουργίας της αυτόματης διαδικασίας backups κατά βούληση και χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη.

5.6.5 Με την χρήσης της υπηρεσίας Cloud SSD Hosting, o Πελάτης συμφωνεί δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις λόγω απώλειας δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας που τηρεί η Εταιρεία.

5.6.6 Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει backups μέσω του πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας τα οποία μπορεί, στη συνέχεια, να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Έπειτα από την επιτυχή αποθήκευση, θα πρέπει εντός της τρέχουσας ημέρας να διαγράψει το backup από τη φιλοξενία του. Σε διαφορετική περίπτωση η FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χειροκίνητα αντίγραφα ασφαλείας άνω των 7 ημερών.

5.6.7 Στις περιπτώσεις απώλειας περιεχομένου λόγω σφάλματος του Πελάτη ή παραβίασης και αλλοίωσης περιεχομένου από τρίτους, η FASTPATH μπορεί να επαναφέρει δεδομένα της φιλοξενίας, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, από τα διαθέσιμα για δική της χρήση back ups. Η πρώτη επαναφορά είναι δωρεάν. Κάθε επόμενη επαναφορά της ίδιας φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

5.6.8 Στην περίπτωση που η φιλοξενία έχει διαγραφεί από τους servers της FASTPATH για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς εφόσον είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο backup. Η επαναφορά διαγραμμένης φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

6. Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Cloud VPS

6.1 Ορισμός Υπηρεσίας

Με τους όρους Cloud SSD VPS ή Virtual Machine ή VM ή εικονικό μηχάνημα, εννοείται ένας εικονικός, αυτόνομος server ο οποίος έχει δημιουργηθεί/εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους (cluster) φυσικούς server με την τεχνολογία virtualization.

Αντίθετα με το Cloud SSD Hosting, τα Cloud VPS είναι πλήρως απομονωμένοι εικονικοί servers με το δικό τους τμήμα στο cloud storage, CPU & RAM από τον Hypervisor στον οποίο βρίσκονται.

6.2 Υποχρεώσεις FASTPATH

Για κάθε νέο VM server που παρέχει/παραδίδει στον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση, η FASTPATH είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω εργασίες:

 • Δημιουργία και αρχική εγκατάσταση VM συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη κατά την παραγγελία καθώς και δωρεάν εργαλείων ασφαλείας που μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα και υποστηρίζονται από τον συγκεκριμένο πίνακα ελέγχου. Τα εργαλεία αυτά είναι: ModSecurity, Brute Force Protection, CSF Firewall για πίνακα ελέγχου cPanel και Linux Firewall για πίνακα ελέγχου Virtualmin.
 • Με την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου (εφόσον υπάρχει), πραγματοποιείται ενημέρωση των «πακέτων» συστήματος (yum update) και του ίδιου του πίνακα ελέγχου με όλες τις μέχρι τότε διαθέσιμες ενημερώσεις.

Η FASTPATH δεν αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους αναβάθμιση ή παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων τις οποίες ο Πελάτης φιλοξενεί στο VM που του παραδόθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν κατά τον αναμενόμενο τρόπο.

Ευθύνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής στο νέο VM φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Πελάτης. Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί να προβεί σε παραμετροποιήσεις στις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες στο νέο VM κατόπιν υπόδειξης του προγραμματιστή ώστε να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει κατ’ εξαίρεση και εκτός των αρμοδιοτήτων της.

Κάθε επιπρόσθετη εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

6.3 Υποχρεώσεις Πελάτη

Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για τις παρακάτω εργασίες:

 • Τακτική αναβάθμιση των web εφαρμογών οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στα websites που φιλοξενούνται στο VM καθώς και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates) στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις ώστε να καλύπτονται τα κενά ασφαλείας.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του VM για όλα τα δεδομένα (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails) των domains που φιλοξενεί και αποθήκευση τους σε τοπική προσωπική του τοποθεσία εκτός VM.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς πελάτες που φιλοξενεί στο VM του. Ο Πελάτης δεν μπορεί να έχει καμία απαίτηση από την FASTPATH για παροχή κάθε είδους υποστήριξη απευθείας στους πελάτες του παρά μόνο στον ίδιο.
 • Τακτικός έλεγχος ασφάλειας και πρόληψη των κενών ασφαλείας.
 • Συμβουλή των σχετικών εγχειριδίων χρήσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο τόσο για τον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει) όσο και για το λειτουργικό σύστημα του VM ή συμβουλή από την FASTPATH πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση σε επίπεδο VM. Η FASTPATH ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που οι εργασίες του Πελάτη οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα του VM και των επιμέρους υπηρεσιών του.
 • Να διατηρεί καλό IP reputation για την διεύθυνση IP που του παραχωρήθηκε.

Η FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε ιστοσελίδας εντός ενός VM ή ακόμη και ολόκληρου του VM από τις υποδομές της αν κρίνει ότι βλάπτει τα συμφέροντα της ακόμη και αν δεν αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης.

6.4 Μεταφορά Περιεχομένου Στο VM

Στις υπηρεσίες VM δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο. Ο Πελάτης μπορεί να αναθέσει την εργασία μεταφοράς περιεχομένου από διαφορετικό πάροχο στο VM που έχει ενεργοποιηθεί στην υποδομή της, εάν δεν δύναται να το αναλάβει ο ίδιος.

Η εργασία μεταφοράς αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

6.5 Χρήση Πόρων VM

Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, CPU, RAM) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο VM που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση (μεγαλύτερο πακέτο VPS, Dedicated Server, κλπ).

Σε περίπτωση που το VM φτάσει τα μέγιστα όρια των παρεχόμενων πόρων σημειώνεται αυτόματη μη διαθεσιμότητα του VM και των υπηρεσιών του και κατ’ επέκταση των websites που φιλοξενεί. Η λειτουργία του VM επανέρχεται με επανεκκίνηση και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων ή με αύξηση των παρεχόμενων πόρων.

Επιπροσθέτως, ο μηνιαίος μέσος όρος χρήσης I/O να μην υπερβαίνει το 50% του μέγιστου ορίου που συμφωνήθηκε με τον πελάτη, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ειδική μνεία για το συγκεκριμένο όριο, αυτό θεωρείται πως είναι στα 100MB το δευτερόλεπτο.

6.6 Πρόσβαση στο VM

Η FASTPATH γνωστοποιεί στον Πελάτη τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Όνομα χρήστη και κωδικό για δυνατότητα εισόδου του Πελάτη μέσω SSH (για linux OS) ή Remote Desktop (για windows OS). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε στοιχεία του κεντρικού χρήστη root ή administrator του VM είτε κάποιου δευτερεύοντος χρήστη με δυνατότητα σύνδεσης μέσω SSH ή Remote Desktop αντίστοιχα.
 • Όνομα χρήστη και κωδικό για δυνατότητα εισόδου του Πελάτη μέσω console. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή μέσω του πίνακα ελέγχου.
 • Όνομα χρήστη και κωδικό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του (Cpanel, Plesk, Virtualmin), εφόσον υπάρχει.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει στην FASTPATH άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στο VM, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website και των e-mails του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η FASTPATH να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

6.7 Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) στα VM

6.7.1 Η διατήρηση των backups των δεδομένων των domains που φιλοξενεί στο VM αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

6.7.2 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δεδομένων που διατηρεί στα domains τα οποία φιλοξενεί στο VM του καθώς και να μεριμνεί για την διεξαγωγή backups τα οποία θα διατηρεί αποθηκευμένα σε απομακρυσμένη προσωπική του τοποθεσία και όχι στο VM του.

6.7.3 Η FASTPATH ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρει για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και ηθική βλάβη προκύπτει από την αδυναμία παροχής αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Πελάτη.

6.7.4 Η FASTPATH δεν αναλαμβάνει επαναφορά από χειροκίνητα backups που έχει αποθηκεύσει ο Πελάτης με χειροκίνητες εργασίες.

6.7.5 Στην περίπτωση που το VM έχει διαγραφεί πλήρως από την cloud υποδομή της FASTPATH λόγω ληγμένης συνδρομής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς καθώς δεν διατηρούνται backups διαγραμμένων VM.

7. Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Managed Hosting

7.1 Ορισμός Υπηρεσίας

Με τον όρο Managed Hosting εννοείτε υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων της οποίας υπεύθυνος διαχείρισης είναι η FASTPATH και όχι ο Πελάτης.

7.2 Υποχρεώσεις FASTPATH

Οι υποχρεώσεις της FASTPATH προς τον πελάτη για την υπηρεσία managed hosting περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος φιλοξενίας για την ιστοσελίδα του Πελάτη βάση των από κοινού συμφωνηθέντων προδιαγραφών.  
 • Να μεριμνά για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας προχωρώντας σε επεμβάσεις όποτε αυτό είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα ή στο περιβάλλον φιλοξενίας.
 • Να προσφέρει τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις σε χρόνους φόρτωσης.
 • Να παρέχει αυξημένη τεχνική υποστήριξη στο εύρος που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη γραπτώς.
 • Να λαμβάνει ανα τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Πελάτη σε εξωτερικό σύστημα.

Κάθε επιπρόσθετη εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

7.3 Εξαιρέσεις Υποστήριξης Υπηρεσίας Managed Hosting

Η υποστήριξη στους πελάτες της υπηρεσίας managed hosting δεν περιλαμβάνει:  

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων επεκτάσεων που εγκαταστάθηκαν μετά την μεταφορά της ιστοσελίδας από άλλο πάροχο η πακέτο φιλοξενίας.
 • Πραγματοποιήση ενημερώσεων λογισμικού που απαιτούν ενέργειες πέραν της του αυτόματου συστήματος ενημερώσεων.
 • Υποστήριξη για την σύνδεση υπηρεσιών τρίτων εταιρειών με την ιστοσελίδα του πελάτη.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πελάτη από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση της FASTPATH πέραν της επαναφοράς από το πιο πρόσφατο backup.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας συγκεκριμένων επεκτάσεων και λειτουργιών τα οποία δεν οφείλονται στο περιβάλλον φιλοξενίας.
 • Την δημιουργία, επεξεργασία ή το «ανέβασμα» περιεχομένου στην ιστοσελίδα του πελάτη.
 • Αλλαγές στην εμφάνιση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης του θέματος ή/και αλλαγές στον κώδικα CSS.
 • Την αντιμετώπιση προβλημάτων παράδοσης email τα οποία δεν οφείλονται σε παραμετροποιήσεις ή προβλήματα στον mail server της FASTPATH.

7.4 Δικαιώματα Εταιρείας Στην Υπηρεσία Managed Hosting

 • H FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανα πάσα στιγμή την απομάκρυνση ιστοσελίδας Πελάτη απο το την υπηρεσία managed hosting εφόσον κρίνει στην διακριτική της ευχέρεια πως βλάπτει τα συμφέροντα της.

8. Ειδικοί Όροι Domain Names

8.1 Η εταιρία είναι εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων χώρου κατάληξης .gr και .ελ απο την ΕΕΤΤ και διέπετετε απο τον κανονισμό διαχείρησης και εκχώρησης ονομάτων χώρου όπως αυτά αποτυπώνται στο ΦΕΚ https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP843-002.pdf

8.2 Για καταλήξεις εκτός των .gr και .ελ η Εταιρία καταχωρεί domain names υπό την ιδιότητα του μεταπωλητή και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και οποιασδήποτε εταιρείας/οργανισμού που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των domain names.

8.3 Ο Πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των domain names (ονομάτων χώρου) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης των εκάστοτε μητρώων ή/και συνεργαζόμενων εταιριών/οργανισμών, για τις καταλήξεις (TLDs) των Domain Names που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών.

Με την κατοχύρωση domain names μέσω της Εταιρείας, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα εκάστοτε μητρώα ή/και συνεργαζόμενων εταιρειών, για τη διαχείριση και εκχώρηση των εκάστοτε TLDs.

8.4 Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (πχ, νέα κατοχύρωση, ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κτλ) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της Εταιρείας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ο Πελάτης αποδέχεται ότι χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων (Νόμος 2251/1994 , ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.)

Εξαίρεση αποτελεί η νέα κατοχύρωση .GR domain, για την οποία δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων έχει ο Πελάτης εφόσον το αιτηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών (UTC) από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής, από το λογιστήριο της Εταιρείας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, πέρα από την αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email), να επιβεβαιώσει και τηλεφωνικά με την εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός προθεσμίας.

Αν το domain name ακυρωθεί, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή credits στο λογαριασμό του ίδιου Πελάτη και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση ή άλλη αγορά.

8.5 Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατ οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία νέας κατοχύρωσης ή ανανέωσης ονόματος χώρου για οποιονδήποτε λόγο.

9. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

9.1 Για κάθε υπηρεσία φιλοξενίας η FASTPATH παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από την αντίστοιχη υπηρεσία που ενεργοποίησε.

9.2 Η εγγύηση ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της συνδρομής, δηλαδή από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία, και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες φιλοξενίας.

9.3 Η επιστροφή περιλαμβάνει το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην υπηρεσία φιλοξενίας. Οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει καταβληθεί μαζί με το κόστος φιλοξενίας και αφορά διαφορετική υπηρεσία, δεν επιστρέφεται.

9.4 Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία και εφόσον η επιλεγμένη συνδρομή είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή από την 31η ημέρα από την παραγγελία, η εγγύηση δεν ισχύει και η επιστροφή ποσού δεν εφαρμόζεται.

10. Πληρωμές και Παραστατικά

Η FASTPATH παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα εξόφλησης των οικονομικών του εκκρεμοτήτων με τους παρακάτω τρόπους και όρους:

10.1 Τραπεζική Κατάθεση

Η FASTPATH διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank για κατάθεση είτε στο ταμείο του αντίστοιχου καταστήματος είτε μέσω web banking.Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό διέπεται από τους παρακάτω επιπλέον όρους:

 • Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω web banking μίας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων τριών τραπεζών μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση μεταφορά στην ίδια τράπεζα (από Alpha Bank σε Alpha Bank ή από Eurobank σε Eurobank ή από Πειραιώς σε Πειραιώς).
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικού εμβάσματος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (πχ από Εθνική Τράπεζα σε Alpha Bank) οι τυχόν τραπεζικές προμήθειες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη (επιλογή εξόδων OUR).
 • Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις 14:30 ενημερώνονται την ίδια ημέρα. Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται μετά τις 14:30, αργίες, Σαββατοκύριακο ενημερώνονται την επόμενη εργάσιμη.
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικών εμβασμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπές χώρες η κατάθεσή σας θα πρέπει να είναι προσαυξημένη κατά 3 ευρώ λόγω εξόδων εμβάσματος.
 • Κάθε κατάθεση μέσω τραπέζης πρέπει να έχει αιτιολογία τον αριθμό αναφοράς χρέωσης για τον οποίο προορίζεται η πληρωμή. Η FASTPATH δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή καθυστερήσεις που οφείλονται σε ολική απουσία ή λανθασμένη αιτιολογία.  

10.2 Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Η FASTPATH διαθέτει ασφαλές σύστημα χρέωσης πιστωτικών καρτών. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.

10.3 Μετρητά

Ο Πελάτης μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία της FASTPATH και να καταβάλει μέσω μετρητών το ποσό που επιθυμεί. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.

10.4 PayPal

Η FASTPATH παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα πληρωμών μέσω Paypal. Σε περίπτωση πληρωμής με Paypal μέσα από την περιοχή πελατών της FASTPATH ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.

Σε περίπτωση αποστολής πληρωμής απευθείας στον λογαριασμό Paypal της FASTPATH o Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την FASTPATH άμεσα για να πιστωθεί η πληρωμή στον λογαριασμό του.  

10.5 Αδυναμία Ενημέρωσης Πληρωμής

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης δεν δηλώσει αιτιολογία, οφείλει να ενημερώσει την FASTPATH για την κατάθεσή του μέσω ticket καθώς και για την υπηρεσία την οποία εξοφλεί.

Σε περίπτωση που η FASTPATH δεν δύναται να ταυτοποιήσει την κατάθεση (πχ λόγω εσφαλμένης αιτιολογίας ή πληρη απουσία αιτιολογίας) , δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκληθούν από την διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

10.6 Έκδοση και Αποστολή Παραστατικών

Τα παραστατικά για τις πληρωμές του Πελάτη εκδίδονται κατόπιν οποιασδήποτε πληρωμής για νέα υπηρεσία ή ανανέωση υπηρεσίας και αποστέλλονται από την FASTPATH στον Πελάτη αποκλειστικά στο δηλωμένο e-mail επικοινωνίας.

10.7 Ορθότητα Στοιχείων Τιμολόγησης

Η ορθότητα των στοιχείων τιμολόγησης είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

10.8 Είδος Παραστατικού

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την FASTPATH για το είδος του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που επιθυμεί να λάβει μέσω των επιλογών στην περιοχή πελατών.

11. Τιμολογιακή Πολιτική και Προσφορές

11.1 Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

11.2 Ευνοϊκότερες Τιμές Προσφορών  

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα και προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

11.3 Κουπόνια και Ειδικές Προσφορές

Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.

11.4 Διαθεσιμότητα Προσφορών

Ο χρόνος λήξης και η διαθεσιμότητα κάποια προσφοράς είναι στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της σε συγκεκριμένους πελάτες για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο.

12. Απαγορευμένο Περιεχόμενο και Χρήσεις

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του η Εταιρία για:

12.1 Οποιουδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους τέτοιου περιεχομένου.

12.2 Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

12.3 Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

12.4 Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

12.5 Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.

12.6 Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

12.7 Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

12.8 Υλικό το οποίο αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

12.9 Η Εταιρεία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

 • Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails.
 • Ενοχλητικά emails, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων.
 • Chain emails
 • Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά emails.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”.

12.10 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα e-mail εαν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

12.11 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού.

12.12 Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη.

12.13 Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου.

12.14 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της.

12.15 Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους Πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

13. Ενημέρωσεις / Ανακοινώσεις

13.1 Οι ενημερώσεις για οικονομικές οφειλές, ανακοινώσεις συντήρησης, abuse reports ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά την σχέση της Εταιρείας με τον Πελάτη γίνεται μέσω ticket, τηλεφώνου και email.

Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρέωση του πελάτη να κάνει είσοδο στην περιοχή πελατών ανα τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την σχέση του με την Εταιρία.

13.2 Η υποχρέωση ενημέρωσης για οποιοδήποτε ζήτημα εκ μέρους της Εταιρείας εξαντλείτε με την ενημέρωση μέσω tickets, οποιαδήποτε άλλη μέθοδος επικοινωνίας είναι προαιρετική εκ μέρους της Εταιρείας.

14. Εύρος Υποστήριξης

14.1 Εύρος Υποστήριξης Cloud SSD Basic και Cloud SSD Pro

Η υποστήριξη στις υπηρεσίες Cloud SSD Basic και Cloud SSD Pro έχει σκοπό την επίλυση ζητημάτων περιβάλλοντος φιλοξενίας και την έκφανση αυτών στις ιστοσελίδες του Πελάτη και όχι αντιμετώπιση προβλημάτων συγκεκριμένων εφαρμογών και ιστοσελίδων (π.χ ένα WordPress plugin δεν δουλεύει σωστά γιατί είναι ασύμβατο με κάποιο άλλο plugin στην ιστοσελίδα του Πελάτη).

Το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας δύναται όμως, στην διακριτική του ευχέρεια, να βοηθήσει στην επίλυση ζητημάτων εκτός της στενής αυτής αρμοδιότητας φόρτου εργασίας επιτρέποντος.

14.2 Εύρος Υποστήριξης Cloud VPS

Τα Cloud SSD VPS δεν συνοδεύονται από υποχρέωση παροχής τεχνικής υποστήριξης πέραν της εύρυθμης λειτουργίας του υποκείμενου hardware και network infrastructure στο οποίο πάνω έχει δημιουργηθεί το VM.

Το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας δύναται όμως, στην διακριτική του ευχέρεια, να βοηθήσει στην επίλυση ζητημάτων εκτός της στενής αυτής αρμοδιότητας φόρτου εργασίας επιτρέποντος.

14.3 Εύρος Υποστήριξης Managed Hosting

Μνεία για το εύρος υποστήριξης της υπηρεσίας managed hosting γίνεται στους ειδικούς όρους της υπηρεσίας.

15. Όροι Προγράμματος Συνεργατών (Affiliates)

Το πρόγραμμα συνεργατών (Affiliates) απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειρίζεται ιστοσελίδα και επιθυμεί να διαφημίσει μέσω αυτής την FASTPATH.

15.1 Από την συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκλείονται ιστοσελίδες

 • Που περιλαμβάνουν εν όλω ή εν μέρει πορνογραφικό υλικό, πειρατικού περιεχομένου λογισμικό, μουσική κ.α., είτε επιδεικνύουν link προς τέτοιες ιστοσελίδες με πειρατικό, πορνογραφικό κλπ. περιεχόμενο.
 • Που έχουν αθέμιτο, παραπλανητικό περιεχόμενο.
 • Οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή μέθοδος προώθησης η Εταιρία κρίνει ότι βλάπτει τα συμφέροντα της.

Δεν οφείλεται κανένα αντάλλαγμα στον συνεργάτη, που παραβιάζει κάποιον από τους παραπάνω συμβατικούς όρους, ενώ τυχόν μη εγκεκριμένη διαφήμιση της εταιρείας δεν δημιουργεί αξίωση αμοιβής σε κανέναν ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε σιωπηρά από την εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

15.2 Όλες οι σελίδες των συνεργατών ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων προβολής της εταιρείας. Ο συνεργάτης έχει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της εταιρείας, διαφορετικά η σύμβαση καταγγέλλεται αζημίως για την εταιρεία.

15.3 Η πληρωμή της αμοιβής γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Συνεργάτη, που υποδεικνύεται από τον ίδιο.

15.4 Αμοιβή του συνεργάτη, που υποβάλλεται προς εξόφληση αργότερα από το πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα, εξαργυρώνεται τον αμέσως επόμενο μήνα, ενώ αξίωση του για αμοιβή, εφ’ όσον δεν ζητηθεί εντός τρέχοντος μηνός η εξόφλησή της, πιστώνεται αμέσως στον επόμενο μήνα κ.ο.κ..

15.5 Κάθε εξόφληση επιβαρύνεται με τον ισχύοντα Φ.Π.Α.

15.6 Κατώτατο όριο πληρωμής του συνεργάτη είναι τα τριάντα ευρώ (30,00 €).Ο συνεργάτης υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίου, αναλόγως των υποχρεώσεων, που υπέχει κατά τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992).

16. Αποδοχή Όρων Χρήσης

16.1 Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

16.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

16.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

16.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενο.

16.5 Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι Πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

16.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

16.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης.

16.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρείας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών.